Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Голова правлiння

 

 

 

Гелла Олег Юрiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

30.04.2013

 

 

 

 

(дата)

 

 

М.П.

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський завод електромонтажних виробiв"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Приватне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

05419152

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

84112, Донецька, Слов'янський р-н, м.Слов'янськ, вул.Мартиненка,б.73

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(06262) 2-76-86, (06262) 2-76-86

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

zvit_szei@mufta-era.com

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

25.04.2013

 

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

 

81, Газета "Бюлетень "Цінні папери України"

 

29.04.2013

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

 

mufta-era.com.ua

 

30.04.2013

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

 

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

п.1д.   ПРАТ не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
п.1 є.  Акціонерні товариства - не заповнюють.
п. 9 б,в  ПРАТ не випускало облiгацiї та iншi цiнi папери.
п.9 г ПРАТ похiднi цiннi папери не реєструвало.
п.9 ґ  Протягом звiтного року ПРАТ не здiйснювало викуп власних акцiй.
п.9д Протягом звiтного року товариство видачу сертифiкатiв не здiйснювало.
п.12 ПРАТ не випускало боргових цiнних паперiв.
п.11 г,ґ - не заповнено, у зв'язку з тим, що дохід (виручка) від реалізації продукції менше 5 млн.грн.
п.13 Протягом року в Товаристi  подій щодо особливої інформації не виникало.
п.14,15  ПРАТ не випускало iпотечнi цiннi папери
п.16-23  не  заповнювалися у зв'язку з тим, що ПРАТ не здiйснювало реєстрацiю iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
п.28.  Рiчна фiнансова звiтнiсть не складена вiдповiдно до  мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
п.29.  Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнено, у зв'язку з тим, що ПРАТ не випускало цiльовi облiгаiї, виконання зобов'язань за якими забезпечена об'єктами нерухомостi.
Розділи "Опис бізнесу", "Засновники", "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент", "Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці"  не заповнюються  в зв'язку зі змінами, внесенними до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 1591 (зі змінами та доповненнями), внесенними рішенням № 1632 від 20.11.2012р.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

 


3. Основні відомості про емітента

 

 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський завод електромонтажних виробiв"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "СЗЕВ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

84112

3.1.5. Область, район

Донецька, Слов'янський р-н

3.1.6. Населений пункт

м.Слов'янськ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул.Мартиненка,б.73

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Серія АОО №729403

3.2.2. Дата державної реєстрації

19.08.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Слов'янської мiської ради Донецької областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

13190,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

13190,00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Вiддiлення №40 ПАТ "КБ "Актив-банк" в м. Краматорськ

3.3.2. МФО банку

300852

3.3.3. Поточний рахунок

26002301032113

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Вiддiлення №40 ПАТ "КБ "Актив-банк" в м. Краматорськ

3.3.5. МФО банку

300852

3.3.6. Поточний рахунок

26002301032113

 

3.4. Основні види діяльності

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас 22.21, Виробництво іншого електричного устатковання 27.90, Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.20

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

 


3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності(*)

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Виробництво комплектуючих та запчастин для експлуатацiї та ремонту електрообладнання електричних мереж

638.03.14.31.30.0

23.08.2003

Терiторiальне управлiння Держнадзорохоронпрацi України в Донецькiй областi

Постiйно

Опис

Умови дiї дозволу: постiйно, на умовах дотримання вимог Закону України "Про охорону працi". В обов'язковому станi стати на облiк в Донецькiй iнспекцiї державного надзору в енергетицi.

Виробництво та реалiзацiя керамiчних виробiв, надання послуг населенню по фарбуванню

711.03.14.25.21.0

11.09.2003

Терiторiальне управлiння Держнадзорохоронпрацi України в Донецькiй областi

Постiйно

Опис

Умови дiї дозволу: постiйно, на умовах дотримання вимог Закону України "Про охорону працi". В обов'язковому станi стати на облiк в Донецькiй держiнспекцiї охорони працi в сiльському господарствi

Виробництво комплектуючих та запчастин для експлуатацiї та ремонту електрообладнання електричних мереж

25

24.01.2005

Головне управлiння МНС України в Донецькiй областi

Постiйно

Опис

Умови дiї дозволу: постiйно, на умовах суворого дотримання встановленних законодавством вимог пожежної безпеки.

 

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

 


6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гелла Олег Юрiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС, 612653, 21.12.2000, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

Освiта вища. Донбаська державна машинобудiвна академiя, м. Краматорськ, фахiвець - економiст, роки навчання 1998 - 2003 р.р.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Менеджер ПП "Юридична фiрма "Юрсервiс Плюс"з 10.2007-03.2008 р.р.

6.1.8. Опис

Завдання та обов'язки - Голови правлiння ПрАТ "СЗЕВ" .За статутом:Голова правлiння керує усiма видами дiяльностi  товариства вiдповiдно до чинного законодавства України i  дiйсному Статуту. Голова органiзує роботу по ефективнiй взаємодiї всiх структурних пiдроздiлiв   товариства, проводить маркетинговi дослiдження, направляє дiяльнiсть товариства на  досягнення необхiдних темпiв розвитку i одержання прибутку.  Голова Правлiння без доручення дiє вiд iменi вiдкритого акцiонерного товариства, представляє   його iнтереси в органах державної влади  й органах мiсцевого самоврядування ,iнших органiзацiях, у вiдносинах  з юридичними особами i громадянами, укладає договори, у тому числi трудовi, видає доручення, вiдкриває в банках поточнi й iншi рахунки, користується правом розпорядження коштами, затверджує штати, видає наказ i дає вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв, укладає контракти з членами Правлiння.  Головi Правлiння також надається право при успiшнiй роботi вiдкритого акцiонерного товариства, /наявнiсть достатнього прибутку, доходу i вiдрахувань для виплати дивiдендiв/ установлювати надбавки до посадових окладiв членам Правлiння, керiвникам i фахiвцям пiдроздiлiв.  За iнструкцiєю: Зобов'язаний створити на робочому мiсцi в кожному структурному пiдроздiлi умови працi вiдповiдно до  нормативно-правових актiв, а також забезпечити дотримання вимог Законодавства по правах працiвникiв у галузi охорони працi. Органiзує роботу пiдлеглого персоналу й направляє їх дiяльнiсть на розвиток пiдприємства, удосконалювання виробництва, пiдвищення продуктивностi працi, ефективностi виробництва i якостi виконуваних робiт (послуг) i виробляемої продукцiї, Органiзує поточну дiяльнiсть пiдприємства, включаючи видання наказiв, розпоряджень пiдписання договорiв (контрактiв), взаємин з банками й державними органами.Здiйснює прийом i звiльнення працiвникiв пiдприємства вiдповiдно до  Законодавством України.Затверджує штатний розклад пiдприємства. Визначає графiк роботи пiдприємства.Створює вiдповiднi служби й призначає посадових осiб, що забезпечують рiшення конкретних питань охорони працi, затверджує iнструкцiї про їхнi обов'язки, права й вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них функцiй, а також контролює їх дотримання. Здiйснює постiйний контроль за дотриманням працiвниками технологiчних процесiв, правил обiгу з машинами, механiзмами, устаткуванням i iн. засобами виробництва законодавства, використанням засобiв iндивiдуального й колективного захисту, виконанням робiт вiдповiдно до  вимог по охоронi працi.Органiзує пропаганду безпечних методiв працi й спiвробiтництво iз працiвниками в галузi охорони працi.Органiзує iнструктаж, навчання з питань охорони працi, по наданню першої  до лiкарської допомоги  з вiд нещасних випадкiв i правил поведiнки у випадку виникнення аварiї. Органiзує щорiчно спецiальне навчання й перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових актiв по охоронi працi  для працiвникiв, зайнятих на роботах з пiдвищеної небезпеки або там, де є необхiднiсть у професiйному вiдборi. Органiзує навчання й перевiрку знань по охоронi працi посадових осiб, дiяльнiсть яких пов'язана з органiзацiєю безпечного ведення робiт  при прийманнi на роботу й перiод, один раз у три роки. Не допускає до роботи працiвникiв, у тому числi й посадових особах, що не пройшли навчання, iнструктаж i перевiрку знань по охоронi працi. Забезпечує застосування працi жiнок, неповнолiтнiх i iнвалiдiв у вiдповiдно з рекомендацiями й чинним законодавством. Органiзує розробку, затверджує й здiйснює контроль за заходами щодо забезпечення пожежної безпеки, санiтарними й протиепiдемiчними заходами. Забезпечує виконання запропонованих заходiв щодо усунення виявлених порушень i недолiкiв у зазначенi в приписаннях строки. Держнаглядохоронпрацi, Держпожежнагляду законодавства, мiсцевих органiв державної влади й iнших контролюючих органiв. Про виконання письмово повiдомляти вiдповiдним контролюючим органам.Здiйснює фiнансування охорони працi на пiдприємствi. Органiзує облiк результатiв виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства згiдно нормативних i законодавчих актiв України в сферi облiку з ведення бухгалтерських планiв i рахункiв. Органiзує звiтнiсть на пiдприємствi з урахуванням вимог нормативних документiв стосовно до суб'єкта, що займається виробничо-господарською дiяльнiстю iз складанням бухгалтерської й статистичної звiтностi. Роботодавець несе безпосередню вiдповiдальнiсть за порушення зазначених вимог.Винагорода за виконання  обов'язкiв голови правлiння в звітному  роцi виплачена згiдно штатного розкладу.В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Посади, які займав, згідно трудової книжки: Навчався в 1989-1993 р.р. в Костянтинiвському сiльгосптехнiкумi, 24.06.1993-02.12.1994 р.р. служба в армiї.01.04.1995-18.09.2003 р.р. служба в Органах Внутрiшнiх Справ України. Працював 01.10.2003 р.- 01.12.2003 р. менеджером ТОВ " Вiсма", 08.2004 р. менеджер ТОВ "Рекорд", 03.07.2006 - 01.09.2006 р.р. заст.директора ТОВ "Росан",ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" начальник вiддiлу охорони управлiння безпеки з 04.12.2006р.по 12.10.2007 р. Менеджер ПП "Юридична фiрма "Юрсервiс Плюс"з 10.2007-03.2008 р.р.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає.  В натуральнiй формi оплата не надавалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни посадової особи протягом року не було.

 

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер, член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельнiкова Олена Дмитрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС, 945788, 29.03.2001, Київський РВ ДМУ КМВС України в Донецькiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Вища освiта, Донецький державний унiверсiтет, роки навчання 1981-1986р.р.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Станко-Технологiя", головний бухгалтер з 03.06.2008 по 27.12.2010

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера, згідно посадової інструкції: Органiзує облiк  коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв.Вчасно вiдбиває на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їхнiм  рухом, облiк витрат виробництва й обiги, виконання кошторисiв, витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. Становить економiчнi обгрунтованi звiти  калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), розрахунки по заробiтнiй платi iз працiвниками пiдприємства.
Проводить правильне нарахування й перерахування платежiв у державний бюджет, внескiв до  Державного страхування, погашення у встановлений термiн заборгованостi банкам по ссудам.
Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрати фонду заробiтної плати, товарно-матерiальних цiнностей, i основних фондiв у пiдроздiлах пiдприємства.
Вживає заходiв по попередженню недостач, незаконної витрати коштiв  i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового й господарського законодавства.
Забезпечує своєчасне складання статистичної, податкової звiтностi.
Контролює дотримання законодавства про режим працi й вiдпочинку, продовження робочого дня, оплати за вiдпрацьований час, правильне використання пiльг i компенсацiй за роботу зi шкiдливими умовами працi жiнок, неповнолiтнiх i iнвалiдiв.Контролює використання асигнувань на придбання спецодягу й засобiв iндивiдуального захисту. Контролює витрати засобiв асигнованих на виконання заходiв щодо  охорони працi .Перераховує платежi обов'язкового соцiального страхування всiх працiвникiв  у порядку й на умовах, що визначаються законодавством.Здiйснює контроль за довгостроковими iнвестицiями пiдприємства в дохiднi активи (коштовнi папери-акцiї, облiгацiї, сертифiкати, казначейськi зобов'язання) iнших перед-прийнять, господарчих товариств, процентнi облiгацiї державних i мiсцевих боргiв, внески у встановленi фонди спiльних пiдприємств i iншi фiнансовi внески; за правильного облiку операцiй в iноземнiй валютi, з векселями Державного казначейства.Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку й звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення непродуктивних витрат.Вживає заходiв по недопущенню недостач, незаконної витрати засобiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового й господарського законодавства.Бере участь по оформленню матерiалiв у недостачах, зберiганнi й псуваннi цiнностей, контролює подання в необхiдних випадках матерiалiв у слiдчi й судовi органи.
Повноваження правління визначені Статутом Товарства та Положенням "Про правління".
До компетенції Правління належить:
1) розробка і визначення перспективних і поточних направлень діяльності Товариства в галузі реконструкції, технічного переоснащення, розширення і розвитку виробництва, проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, соціально-економічного розвитку, а також здійснення інших напрямків діяльності, відповідно дійсному Статуту;
2) організація виробництва і збуту;
3) розробка програм і методів, спрямованих на реалізацію мети Товариства і забезпечення їхнього виконання;
4) прийняття рішень по організаційних формах керування;
5) делегування повноважень посадовим особам на більш низьких рівнях керування;
6) проведення кадрової політики;
7) розробка і виконання поточної, господарської і фінансової політики, колективного договору;
8) підготовчі роботи зі створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, їхніх статутів і положень.
9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
10) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження бюлетеня для голосування;
11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією голови Правління;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до пункту 8.1.5. цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до пункту 8.1.4. цього Статуту;
15) надсилання в порядку, передбаченому пунктом 5.34. цього Статуту, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до пунктів 5.33., 5.34. цього Статуту;
16) згідно із рішенням Загальних зборів щодо виплати дивідендів, складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
17) прийняття рішень про створення філій, представництв, відділень та інших окремих підрозділів Товариства на території України та за ії межами, затвердження положень про них;
18) інші повноваження крім тих, які чинним законодавством, цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесені виняткової  компетенції  іншого органа Товариства.
Винагороду отримала у звітному році, як головний бухгалтер, згiдно штатного розкладу. Як член правління винагороди не отримувала.   На iнших пiдприємствах посад не обiймає. В натуральнiй формi оплата не надавалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попередні посади, згідно трудової книжки:
З 01.09.1978р. по 03.12.1994р. працювала у сферi освiти. З 09.12.1994р.по 23.10.2002р. головний бухгалтер у МЦСАГ, ПМП "Етос", ТОВ "Агора", ТОВ "Ре Мi Донбас",ТОВ "Крамтрейд".З 10.02.2003р. по 15.06.2004р. директор ТОВ "Регiональний центр".З 15.06.2004р. головний бухгалтер ТОВ "Регiональний центр", ТОВ "Укрiнструмент"
З 03.06.2008р. по 27.12.2010р. головний бухгалтер ТОВ "Компанiя Станко Технологiя". Призначена на посаду головного бухгалтера ПрАТ "СЗЕВ" 14.03.2011р. згiдно приказу №16-к вiд 14.03.2011р.

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

 


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Голова правлiння

Гелла Олег Юрiйович

ВС, 612653, 21.12.2000, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

06.03.2008

606

45,943897

606

0

0

0

Головний бухгалтер, член правлiння

Мельнiкова Олена Дмитрiвна

ВС, 945788, 29.03.2001, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.

 

0

0,000000

0

0

0

0

Усього

606

45,943897

606

0

0

0

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

 


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Гелла Лариса Олександрiвна

ВН, 477897, 04.03.2008, Куйбишевським РВ ДМУР УМВС України в Донецькiй обл.

06.03.2008

606

45,943897

606

0

0

0

Гелла Олег Юрiйович

ВС, 612653, 21.12.2000, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

06.03.2008

606

45,943897

606

0

0

0

Усього

1212

91,887794

1212

0

0

0

 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

 

** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

 


8. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

 

Дата проведення

26.04.2012

Кворум зборів **

92,646000

Опис

Перелік питань, які розглядались на зборах:
1. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
2. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
3. Затвердження звіту Правління та основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутків, терміну та порядку виплати дивідендів за 2011 рік.
5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
6. Обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору оцінки.
Пропозиції щодо переліку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання:
Обрати Лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів у складі 3-х осіб:   Славинський Ігор Олександрович, Лень Ольга Юзькова, Левицька Олена  Ігорівна.
Обрати секретарем чергових загальних зборів акціонерів - Шпаковська Ольга Прокопівна .
  Для організації ведення чергових загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити Регламент щодо виступів доповідачів: а саме заслухати послідовно доповідачів по питанням за порядком денним № 1 , після чого перейти до голосування по питанням № 2 та № 3 порядку денного. Регламент виступу доповідачів- не більше ніж 20 хвилин. Відповіді на запитання до 5-ти хвилин. Запитання та пропозиції подавати Голові зборів у письмовому вигляді.
Голосуавли:
"За" прийняття даного рішення проголосували 4(чотири) акціонери (уповноважених представника), які  у сукупності володіють 1222 голосами, що складає  100 % від загальної кількості голосів усіх учасників зборів.
"Проти" - немає.
"Утримались"  - немає.
З другого питання:
 Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011рік.
Голосуавли:
"За" прийняття даного рішення проголосували 4(чотири) акціонери (уповноважених представника), які  у сукупності володіють 1222 голосами, що складає  100 % від загальної кількості голосів усіх учасників зборів.
"Проти" - немає.
"Утримались"  - немає.
З третього питання:
Затвердити звіт Правління за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
Голосуавли:
"За" прийняття даного рішення проголосували 4(чотири) акціонери (уповноважених представника), які  у сукупності володіють 1222 голосами, що складає  100 % від загальної кількості голосів усіх учасників зборів.
"Проти" - немає.
"Утримались"  - немає.
З четвертого питання:
Затвердити запропонований порядок покриття збитків у сумі 1793,0 тис. грн., отриманих за результатами діяльності у минулі роки станом на 31.12.2010 року, здійснити за рахунок прибутку в сумі 485,2 тис.грн , що отримано  у 2011 році та  прибутку, що заплановано отримати в наступних роках. У зв'язку із покриттям  збитків минулих періодів від діяльності Товариства , дивіденди запропоновано не нараховувати та не виплачувати.
Голосуавли:
"За" прийняття даного рішення проголосували 4(чотири) акціонери (уповноважених представника), які  у сукупності володіють 1222 голосами, що складає  100 % від загальної кількості голосів усіх учасників зборів.
"Проти" - немає.
"Утримались"  - немає.
З п'ятого питання:
Попередньо схвалити  рішення  про надання Правлінню повноважень на здійснення значних правочинів які він може самостійно вчиняти протягом наступного звітного року (до проведення наступних чергових зборів акціонерів за 2012 р.) за наступним критерієм: якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину не перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної (2011 р) фінансової звітності Товариства.
Голосуавли:
"За" прийняття даного рішення проголосували 4(чотири) акціонери (уповноважених представника), які  у сукупності володіють 1222 голосами, що складає  100 % від загальної кількості голосів усіх учасників зборів.
"Проти" - немає.
"Утримались"  - немає.
З шостого питання:
Обрати  ТОВ "ГЛОБАЛ КЕПІТАЛ ГАРАНТ" оцінювачем майна Товариства  та  затвердити умови договору оцінки № 1- ЭДО від 19.01.2012 року ( експертна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,551, вартістю робіт  5000,00 грн.)
Голосуавли:
"За" прийняття даного рішення проголосували 4(чотири) акціонери (уповноважених представника), які  у сукупності володіють 1222 голосами, що складає  100 % від загальної кількості голосів усіх учасників зборів.
"Проти" - немає.
"Утримались"  - немає.

 

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

 

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

 


11. Відомості про цінні папери емітента

 

 

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19.04.1999

132/05/1/99

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA0503871008

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10,00

1319

13190,00

100,000000

Опис

Емiсiї акцiй протягом звiтного перiоду 2011 р. не було.
      Заявка-допуск в лiстинг не подавалась за минулий 2011 рiк.
      Торгiвля цiнними паперами на внутрiшньому i зовнiшньому ринках цiнних паперiв не проводилася, оскiльки цiннi папери товариства на бiржах не котируються.
      Випуск акцiй, що здiйснювався ПрАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" на загальну суму тринадцять тисяч сто дев'яносто гривень номiнальною вартiстю десять гривень, форма випуску бездокументарна. Простих iменних акцiй 1319 штук на суму тринадцять тисяч сто дев'яносто гривень внесено до загального реєстру випуску цiнних паперiв.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

 


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.

 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

1645,2

1595,6

0,0

0,0

1645,2

1595,6

будівлі та споруди

1303,6

473,0

0,0

0,0

1303,6

473,0

машини та обладнання

332,7

263,2

0,0

0,0

332,7

263,2

транспортні засоби

0,4

0,4

0,0

0,0

0,4

0,4

інші

8,5

859,0

0,0

0,0

8,5

859,0

2. Невиробничого призначення:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

будівлі та споруди

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

машини та обладнання

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

транспортні засоби

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Усього

1645,2

1595,6

0,0

0,0

1645,2

1595,6

Опис

На балансi Товариства значаться основнi засоби, якi згiдно П(С) БО - 7 "Основнi засоби", визначаються активами, первiсною вартiстю 2499,4 тис.грн. За 2012 рiк нараховано амортизацiї на основнi засоби та МНМА - 148,8 тис.грн.Амортизація нарахована прямолінійним методом. Ступiнь зносу виробничих засобiв станом на 31.12.12р. складає 36,3%  вiд первинної вартостi. У 2012 роцi введено в експлуатацiю основних засобiв  на суму 99,6 тис.грн.(Інструменти, прилади  та інвентар). Протягом 2012 року вибуття не було.
Будинки та споруди:
первісна вартість - 844,65 тис.грн., знос - 371,70 тис.грн., залишкова вартість - 473,0 тис.грн.,ступінь зносу - 44,0%,ступінь використання - 100%
Машини та обладнання:
первісна вартість - 668,90 тис.грн., знос - 405,70 тис.грн., залишкова вартість - 263,20 тис.грн., ступінь зносу - 60,7%,ступінь використання - 100%
транспортні засоби:
первісна вартість-13,3 тис.грн.,знос- 12,90 тис.грн., залишкова вартість - 0,40 тис.грн., ступінь зносу - 97,0%,ступінь використання - 100%
інші основні засоби:
первісна вартість  - 978,40 тис.грн., знос - 119,40 тис.грн., залишкова вартість - 859,00 тис.грн., в тому числі - 759,7 земельні ділянки, ступінь зносу - 12,2%,ступінь використання - 100%
На балансi Товариства  значаться повнiстю амортизованi основнi засоби, якi продовжують використовуватися первісною вартістю 71,4 тис.грн.
Угод на придбання у майбутньому основних засобiв не укладено.Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) не значаться. Основних засобів, які знаходяться в заставі, немає.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

63,7

20,8

Статутний капітал (тис. грн.)

13,2

13,2

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

13,2

13,2

Опис

Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 50,5 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 50,5 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

82,80

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

82,80

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

19,20

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

2617,50

X

X

Усього зобов'язань

X

2719,50

X

X

Опис

До складу інших зобов'язань віднесено:
- Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  - 2156,8тис.грн.
- Розрахунки : зi страхування - 21,5тис.грн. , з оплати працi - 83 тис.грн.  
- iнші поточні зобов'язання-i 256,2 тис.грн.,  в тому числі:
  -аванси - одержані -2,8 тис.грн.;
  - з підзвітними особами- 0,5 тис.грн.;
  - з працівниками -2,2 тис.грн.;
  - короткострокові векселі видані -212,2  тис.грн.;
  - ПДВ, строк сплати якого не настав -32,9 тис.грн.; 
  - аванси отримані - 5,6 тис.грн.

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

 


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

26.04.2011

26.04.2011

Відомості про проведення загальних зборів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

 


 

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

1

0

2

2011

1

0

3

2012

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія 

X

 

Акціонери 

 

X

Реєстратор 

 

X

Депозитарій 

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так (*)

Ні (*)

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так (*)

Ні (*)

Реорганізація 

 

X

Внесення змін до статуту товариства 

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства 

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства 

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень 

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

 

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада як орган управління відсутня.

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства?

 

Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

ні

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

0

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор) 

Так

Ні

Так

Загальний відділ 

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) 

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист) 

Ні

Ні

Ні

Секретар правління 

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів 

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради 

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар 

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами 

Ні

Ні

Ні

Інше (запишіть) 

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету 

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління 

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління 

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради 

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання членів наглядової ради 

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії 

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління 

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради 

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління 

Так

Ні

Так

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора 

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Так

Ні

Так

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

 

X

Положення про наглядову раду 

 

X

Положення про виконавчий орган (правління) 

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

 

X

Положення про ревізійну комісію 

 

X

Положення про акції акціонерного товариства 

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку 

 

X

Інше (запишіть) 

Рiшенням зборiв акцiонерiв 26.04.2011р.старi Положенння вiдмiнили, новi Положення не прийняли. Правлiнню та посадовим особам Товариства призначено у своїй дiяльностi керуватися положеннями Статуту Товариства та дiючим законодавством України.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Так

Ні

Так

Так

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

 

Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

X

 

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

 

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Х

Не визначились

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

ВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз" являвся реєстратором ВАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" згiдно Договору  №Е-134/05 вiд 05.07.05 року. ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" є правонаступником ВАТ "МФС" i являється депозитарiєм  ВАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" згiдно Договору № Е-134/05 вiд 05.07.05 року з 12.10.2009 року. Пiдставою для правонаступництва є договiр оренди цiлiснонго майнового комплексу мiж МФС та ВДЦП у вiдповiдностi до норм цивiльного законодавства та Закону України "Про оренду державного та комунального майна", загалом, ст. 15 вказаного Закону, та Акт приймання-передачi цiлiсного майнового комплексу вiд 12.10.2009 р. до Договору оренди вiд 27.08.2009 р. Зауважень по веденню реєстру депозитарiєм Товариство не має.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

 

яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

 

 

Звіт про корпоративне управління*

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

 

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

 

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

 

 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

 

 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

 

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

 

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

 

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

 

 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

 

 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

 

 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

 

 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

 

 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

 

 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

 

 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

 

 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

 

 

 

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

 


Фінансовий звіт

 

суб'єкта малого підприємництва

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

12

12

31

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський завод електромонтажних виробiв"

за ЄДРПОУ

05419152

Територія

Донецька

за КОАТУУ

1414100000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Орган державного управління

д/н

за КОДУ

д/н

Вид економічної діяльності

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

за КВЕД

22.21

Середня кількість працівників

 

 

18

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса:

84112, Слов'янський р-н, м.Слов'янськ, вул.Мартиненка,б.73

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

1. Баланс

 

На 31.12.2012

 

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

020

15,7

16,1

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

1645,2

1595,6

первісна вартість

031

2405,1

2505,3

знос

032

(759,9)

(909,7)

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

0,0

0,0

первісна вартість

036

0,0

0,0

накопичена амортизація

037

(0,0)

(0,0)

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0,0

0,0

Інші необоротні активи

070

0,0

0,0

Усього за розділом I

080

1660,9

1611,7

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

580,4

784,7

Поточні біологічні активи

110

0,0

0,0

Готова продукція

130

241,0

124,1

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

15,2

72,5

первісна вартість

161

15,2

72,5

резерв сумнівних боргів

162

(0,0)

(0,0)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

6,1

0,5

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

68,9

83,7

Поточні фінансові інвестиції

220

0,0

0,0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

1,0

1,0

у тому числі в касі

231

0,0

0,0

в іноземній валюті

240

0,0

0,0

Інші оборотні активи

250

5,3

5,0

Усього за розділом II

260

917,9

1071,5

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,0

0,0

IV.  Необоротні активи та групи вибуття

275

0,0

0,0

Баланс

280

2578,8

2683,2

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

13,2

13,2

Додатковий капітал

320

1315,4

1315,4

Резервний капітал

340

0,0

0,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-1307,8

-1264,9

Неоплачений капітал

360

(0,0)

(0,0)

Усього за розділом I

380

20,8

63,7

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

0,0

0,0

III. Довгострокові зобов'язання

480

82,8

82,8

IV. Поточні зобов`язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0,0

0,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0,0

0,0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2073,4

2156,8

Поточні зобов`язання за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

550

11,0

19,2

зі страхування

570

2,7

21,5

з оплати праці*

580

11,0

83,0

 

605

0,0

0,0

Інші поточні зобов`язання

610

377,1

256,2

Усього за розділом IV

620

2475,2

2536,7

V. Доходи майбутніх періодів

630

0,0

0,0

Баланс

640

2578,8

2683,2

 

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)

0,0

 

 

Примітки:

На балансi Товариства станом на 31.12.12р. значаться активи, що визнаються згiдно  П(С) БО-8 нематерiальними активами у сумі 5,9 тис.грн.  За 2012 рік збільшились на 0,6тис.грн.  Амортизація нараховується прямолінійним методом, за 2012 рік нараховано 1,0 тис.грн. Станом на 31.12.12р. незавершені капітальні інвестиції складають 16,1 тис.грн.(не введені в експлуатацію основні засоби).
На балансi Товариства значаться основнi засоби, якi згiдно П(С) БО - 7 "Основнi засоби", визначаються активами, первiсною вартiстю 2499,4 тис.грн. За 2012 рiк нараховано амортизацiї на основнi засоби та МНМА - 148,8 тис.грн.Амортизація нарахована прямолінійним методом. Ступiнь зносу виробничих засобiв станом на 31.12.12р. складає 36,3%  вiд первинної вартостi. У 2012 роцi введено в експлуатацiю основних засобiв  на суму 99,6 тис.грн.(Інструменти, прилади  та інвентар). Протягом 2012 року вибуття не було.
Угод на придбання у майбутньому основних засобiв не укладено. Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) не значаться.На балансi Товариства  значаться повнiстю амортизованi основнi засоби, якi продовжують використовуватися первісною вартістю 71,4 тис.грн. На балансi Товариства не значаться  активи, що визнанi фiнансовими iнвестицiями вiдповiдно до П(С)БО-12 "Фiнансовi iнвестицiї". 
 Довгострокова заборгованість  станом на 31.12.2012р. відсутня.
Проведено аналiз запасiв на предмет вiдповiдностi критерiям згiдно П(С)БО -9 "Запаси", у ходi якого не встановлено застарiлих та непридатних до експлуатацiї. За звітний рік запаси  збільшились на 87,4 тис.грн., та станом на 31.12.12р.складають  908,8 тис.грн., в тому числi:
-сировина i матерiали - 149,4 тис.грн.;
- паливо - 2,0тис.грн.;
 - тара - 0,9 тис.грн.
-  запаснi частини - 59,5тис.грн.;
- МШП - 2,3 тис.грн.;
- напівфабрикати - 570,5 тис.грн.;
- готова продукція -122,9тис.грн.;
-           товари -1,3 тис.грн.
Товариством забезпечено незмінність визначених обліковою політикою методів оцінки вибуття запасів і оцінки запасів на дату складання балансу протягом усього звітного року.
Станом на 31.12.2012р. запасiв переданих у переробку, на комiсiю, у заставу на балансi Товариства немає.
На дату складання балансу дебiторська заборгованiсть за товари,  роботи, послуги складає 72,5 тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв станом на 31.12.12р. не нараховано.
Розрахунки з бюджетом складають -0,5 тис.грн.
Iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.12р. складає 83,7тис.грн., у тому числi: 
- розрахунки за послуги    - 83,0 тис.грн.
- дотації центру зайнятості - 0,5тис.грн.
- заборгованiсть фонду соціального страхування -0,2 тис.грн.
На банкiвському рахунку Товариства грошовi кошти в іноземній валютi складають  1,0 тис.грн. На балансi Товариства вiдсутнi кошти, що не можуть  бути використанi внаслiдок будь-яких обмежень.
Інші оборотні  активи  станом на 31.12.12р.складають- 5,0тис.грн.(ПДВз авансів). На балансi Товариства не  значаться витрати майбутнiх перiодiв.
Заявлений статутний капiтал Товариства у сумi 13,2 тис.грн., повнiстю сплачено. Додатковий капiтал (дооцiнка ТМЦ та iндексацiя основних засобiв) на дату складання балансу складає - 1315,4 тис.грн.
Збиток станом на 31.12.12р. складає -1264,9тис.грн. За 2012 рік одержано прибутку у сумі 42,9 тис.грн.
До довгострокових зобов'язань вiднесено векселі видані  у сумi 82,8 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31.12.12р. складає - 2156,8тис.грн.
Розрахунки  з бюджетом складають - 19,2 тис.грн., зi страхування - 21,5тис.грн.  
 з оплати працi - 83 тис.грн.  
До iнших поточних зобов'язань у сумi 256,2 тис.грн. вiднесено аванси одержані -2,8 тис.грн.; з підзвітними особами- 0,5 тис.грн.; з працівниками -2,2 тис.грн.;короткострокові векселі видані -212,2  тис.грн.; ПДВ, строк сплати якого не настав -32,9 тис.грн.;  аванси отримані - 5,6 тис.грн.
Уся заборгованiсть у сумi 2536,7 тис.грн. є поточною, у її складi вiдсутнi зобов'язання, що не будуть погашенi з будь-яких причин.

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

 


2. Звіт про фінансові результати

 

За 2012 р.

 

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

 

Стаття

Код рядка

За звітній період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1709,2

2485,0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

(285,7)

(414,2)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

1423,5

2070,8

Інші операційні доходи

040

33,6

468,7

Інші доходи

050

0,0

3,6

Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 )

070

1457,1

2543,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)

080

(1040,3)

(1262,6)

Інші операційні витрати

090

(370,5)

(791,1)

у тому числі:

091

(0,0)

(0,0)

 

092

(0,0)

(0,0)

Інші витрати

100

(0,0)

(4,2)

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

(1410,8)

(2057,9)

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

46,3

485,2

Податок на прибуток

140

3,4

0,0

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

42,9

485,2

Забезпечення матеріального заохочення

160

0,0

0,0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0,0

0,0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0,0

0,0

 

Примітки:

У доходи (виручку вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв та iнших активiв) включенi суми, якi пiдтверджено рядом умов:
- покупцю переданi ризики та вигоди, пов'язанi iз правом власностi на передану продукцiю (товар або iнший актив); сума доходу реально визначена. Чистий доход за 2012рiк складає 1709,2тис.грн.
У результатi реалiзацiї збiльшуються економiчнi вигоди i витрати по кожнiй операцiї реально визначенi.
- ряд.040 "Iншi операцiйнi доходи" у сумi 33,6тис.грн., у тому числi:
- доход від реалізації оборотних активів - 7,2 тис.грн.
- доходи від списання кредиторської заборгованості- 26,4 тис.грн.;
- собівартість  реалізованої продукції -1040,3тис.грн.
- ряд.090 "Iншi операцiйнi витрати" у сумi 370,5 тис.грн. складається з:
- адміністративні витрати - 305,2 тис.грн.;
- витрати на збут - 50,2 тис.грн.;
- витрати не пов'язані з виробничою діяльністю -15,1  тис.грн.
  - ряд 140"Податок на прибуток" - 3,4 тис.грн.
Прибуток  за 2012р.  - 42,9 тис.грн.

 

 

 

Керівник

 

 

Гелла Олег Юрiйович

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Мельнiкова Олена Дмитрiвна

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

 


12. Опис бізнесу

 

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ  ЗАВОД  ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ
ВИРОБІВ"

                                                                           Адресат: керівництво ПрАТ  "СЗЕВ"   
                                                                          акціонери  ПрАТ  "СЗЕВ"
                                                                               Національна комісія з цінних
                                                                                     паперів та фондового ринку
                                                                 інші користувачі


                                                 


2013                                                         

2.1. Основні відомості про емітента

2.1.2.  Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД
                                    ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБІВ"
2.1.3.  Код ЄДРПО:  05419152
2.1.4.  Місцезнаходження: 84112, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Мартиненка, буд. 735
2.1.5.  Дата  державної реєстрації:  19.08.1994 р.
2.2. Опис аудиторської перевірки

Аудиторською фірмою ПП "Аудит-К"    проведена аудиторська перевірка фінансової звітності  ПрАТ "СЗЕВ" (далі Товариства) щодо достовірності, повноти та відповідності встановленому законодавству у складі: Баланс (форма №1м), Звіт про фінансові результати (форма №2м), які відбивають наслідки фінансово-господарської діяльності за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року.
 Концептуальною основою фінансової звітності підприємства є Національні положення (Стандарти) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО).
Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.
Аудиторська перевірка проводилась у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, іншого надання впевненості та супутніх послуг ( далі - МСА), в тому числі у відповідності із МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора",  МСА 500 "Аудиторські докази: додаткові міркування щодо окремих статей". Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних   етичних  вимог,  а також   зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 
Крім того, аудит  здійснювався  відповідно до:
-  Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480;
-  Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. №514-V1;
- Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996р.  №448/96;
-  Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р. № 3125-Х11;
- Рішення ДКЦПФР "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) від 29.09.2011 р. № 1360.
- Рішення ДКЦПФР "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" від 19.12.2006 р. № 1591.
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.
            У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Перевірці підлягали  засновницькі та реєстраційні документи, наказ про облікову політику та інші внутрішні нормативні документи, фінансова звітність, регістри синтетичного та аналітичного обліку (журнали-ордери, оборотні та оборотно-сальдові відомості по синтетичних рахунках), матеріали інвентаризації, а також вибірково первинні бухгалтерські документи.
2.3.  Опис відповідальності управлінського персоналу          

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА  200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів  аудиту".
Управлінський персонал   несе відповідальність за складання  та достовірне відображення інформації в фінансових звітах у відповідності до застосованої концептуальної основи:
"           розробки, впровадження та застосування системи та процедур внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах;
"           вибору та застосування відповідної облікової політики;
"           подання облікових оцінок, відповідних обставинам.

2.4. Опис відповідальності аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі проведеного аудиту.
Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства  чи помилок у відповідності з МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудиторські докази, отримані аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.

2.5. Аудиторська думка

2.5.1. Обмеження обсягу перевірки

 Аудитор не  спостерігав та не приймав участі в проведені інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, яка проводилась до складання фінансової звітності та передувала складанню договірних відносин щодо перевірки та підтвердження  звітності Товариства за 2012 рік. Крім того, Товариство не провело на дату складання балансу інвентаризацію забезпечення для відшкодування наступних операційних витрат на виплату відпусток працівникам. У зв'язку з цим існує ймовірність відхилення в показниках фінансової звітності, яка на думку аудитора, не має значного впливу на показники  фінансової звітності та на стан справ у цілому. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні. Встановлено  окремі порушення в частині організації та ведення бухгалтерського обліку, які мають обмежений вплив на фінансову звітність і  не перекручують загальний фінансовий стан Товариства. В зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті аудитора в інвентаризації активів, аудитор вважає за доцільне надати умовно-позитивний висновок.


2.5.2. Загальний умовно-позитивний висновок аудитора
            
 На думку аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у  попередньому параграфі, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності Товариства за 2012 рік. Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих
аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2012р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною П(С)БО концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам діючого законодавства України. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових оцінок.

2.6. РОЗКРИТТЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

2.6.1. Розкриття інформації щодо організації бухгалтерського обліку
Опис обраної облікової політики: на підставі Закону України від 16.07.1999р. № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", П(С)БО затверджених наказом МФУ, інших нормативно-правових актів та з метою дотриманням єдиної методики відображення господарських операцій, Товариством видано наказ № 1 вiд 04.01.2011 року, дію якого подовжено на 2012 рік.  Обов'язки по веденню бухгалтерського обліку покладається на бухгалтерську службу. Забезпечення безперервності відображення операцій і достовірну оцінку активів, зобов'язань, капіталу, доходів і витрат з дотриманням наступних принципів: періодичність;  історична (фактична) собівартість; нарахування відповідність доходів і витрат; єдиний грошовий вимір. Облік господарських операцій здійснювати згідно чинних П(С)БО   та інструкції по використанню Плану рахунків.
Перевірка свідчить про те, що бухгалтерський облік Товариства організовано у такій організаційній формі, як бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером. Бухгалтерський облік ведеться за журнально - ордерною формою з застосуванням сучасної комп'ютерної техніки З метою забезпечення повного відображення здійснених в звітному періоді господарських операцій на підставі первинних бухгалтерських документів Товариством використано Робочий план рахунків бухгалтерського обліку. За змістом він в повному обсязі відповідає Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, обов'язків та господарських операцій, затвердженому Наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.
Перевірка свідчить про те, що бухгалтерський облік та упорядкування фінансової звітності проводилось Товариством за принципом нарахування, тобто результати фінансових операцій та подій визначилися в облікових регістрах у момент їх учинення. Виходячи з цього принципу, доходи у Звіті   про фінансові результати відображались в тому періоді, у якому вони були отримані, а витрати -  відповідно до них, що забезпечує визначення фінансового результату від фінансової діяльності на підставі зіставлення доходів звітного періоду з витратами, понесеними для їх отримання. Це цілком відповідає вимогам П(С)БО № 15 "Доходи" та № 16 "Витрати".
На  думку аудитора:
а) організація та ведення бухгалтерського обліку в  Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про
    бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та П(С)БО;
б) вся бухгалтерська інформація упорядкована, чітко згрупована з урахуванням прийнятого при даній формі порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності і контролю за здійсненням господарських операцій відповідно до прийнятих єдиних методологічних принципів, а також технології обробки облікової бухгалтерської інформації з використанням комп'ютерної програми "1С";
в) облікова політика Товариства протягом звітного року не змінювалася;
г) бухгалтерська і статистична звітність складалась своєчасно, з дотриманням вимог діючого порядку та Статутних документів.

2.6.2. Розкриття інформації за видами активів
В процесі аудиту,  на  погляд аудитора,  було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про вірність відображення та повноту розкриття інформації щодо:
"           руху, амортизації, поновлення основних засобів згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" та П(С)БО 7 "Основні засоби";  наведена інформація про залишкову вартість у фінансовій звітності відповідає обліковим даним.
"           запасів згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" та П(С)БО 9 "Запаси". У Товариства відсутні  відхилення між синтетичним та аналітичним обліком запасів, методологія обліку запасів відповідає вимогам П(С)БО 9 "Запаси".
"           дебіторської заборгованості, згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",  П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"  та П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".
"           грошових коштів та інших оборотних активів, згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку.
На  думку аудитора:
а) фінансова звітність  у повній мірі розкриває   інформацію про активи Товариства у сумі 2 683,2 тис. грн.  станом на 31.12.2012 року відповідно до Національних П(С)БО за винятком окремих недоліків окремих порушень в частині організації бухгалтерського обліку;
б) Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів ведення бухгалтерського обліку активів та розкриття інформації про них у фінансовій звітності станом на  31.12.2012 року.
2.6.3. Розкриття інформації про  зобов'язання
В процесі аудиту, на  погляд аудитора, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про вірність відображення та повноту розкриття інформації  щодо зобов'язань, згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" та  П(С)БО 11 "Зобов'язання".
На думку аудитора:
а) фінансова  звітність у повній мірі розкриває інформацію про зазначені зобов'язання у сумі 2 636,7 тис. грн. станом на 31.12.2012 року відповідно до Національних П(С)БО;
б) Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку зобов'язань та їх відображення у  фінансової звітності станом на 31.12.2012 року.

2.6.4. Розкриття інформації про власний капітал
В процесі аудиту, на  погляд аудитора, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про вірність відображення та повноту розкриття інформації щодо власного капіталу, згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".
На  думку аудитора:
а) фінансова  звітність у повній мірі розкриває інформацію про власний капітал у сумі 63,7 тис. грн. станом на 31.12.2012 року відповідно до Національних П(С)БО;
б) Товариство в усіх суттєвих аспектів виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку власного капіталу та його відображення у фінансовій звітності станом на 31.12.2012 року.
2.6.5. Розкриття інформації щодо чистого прибутку
В процесі аудиту, на  погляд аудитора, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про вірність відображення та повноту розкриття інформації щодо чистого прибутку, згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО  25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" , П(С)БО  15 "Дохід", П(С)БО  16 "Витрати".
На  думку аудитора:
а) фінансова  звітність у повній мірі відображає інформацію про доходи та витрати, а також розмір чистого прибутку, отриманого Товариством у 2012році загальною сумою 42,9 тис. грн., відповідно до Національних П(С)БО;
б) Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку доходів, витрат та отриманого прибутку і його відображення у  фінансовій звітності станом на 31.12.2012 року.
2.6.6. Розкриття інформації щодо вартості чистих активів
В процесі аудиту, на  погляд аудитора, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достовірність та повноту розкриття інформації щодо відповідності чистих активів вимогам законодавства.
На  думку аудитора:
а) розрахункова вартість чистих активів (63,7 тис. грн.) більше статутного капіталу  (13,2 тис. грн.) на 51,5 тис. грн. ;
б) вартість чистих активів відповідає вимогам статті 155 п.3   Цивільного Кодексу України.

2.6.7. Розкриття інформації щодо сплати  Товариством статутного капіталу
Заявлений та повністю сплачений статутний капітал Товариства у сумі 13 190,00 грн. поділено на 1319 штук  простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  від 19.04.1999р. за  № 132/05/1/99 видане Донецьким  територіальним управлінням ДКЦПФР.        
На  думку аудитора:
а) статутний капітал Товариство відповідає заявленому і сплачено у повному обсязі та у встановлений законодавством термін;
б) викуплених акцій власної емісії (вилученого капіталу) на балансі немає.
2.6.8. Розкриття інформації щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, у Товаристві  у 2012 році не відбулася  подія, яка підпадає під перелік, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
На  думку аудитора:
суттєвих суперечностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю, не виявлено

2.6.9. Розкриття інформації щодо виконання значних правочинів
            Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства". Вартість активів станом на 31.12.2011 року складає 2 578,8 тис. грн. Сума  мінімального правочину, яка підлягала  аудиторським процедурам складає 257,8 тис. грн.
На  думку аудитора Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.

2.6.10. Розкриття інформації щодо корпоративного управління та  внутрішнього аудиту Формування складу органів корпоративного управління Товариства регламентується :
-           8 розділом Статуту у новій редакції, затвердженого 26.04.2011 року;
Протягом звітного року в Товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
-           Загальні збори акціонерів;
-     Правління;
Товариство не обирало корпоративного секретаря, цю функцію виконує Голова правління.
Функцію внутрішнього аудитора в Товаристві виконує ревізор.
На  думку аудитора:
а) кількісний   склад   сформованих   органів   корпоративного управління відповідає вимогам Статуту , внутрішнім Положенням та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол  №1 від 26.04 2011 року);
б) щорічні   загальні   збори   акціонерів  проводились   в  термін,   визначений   Законом України   "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня;
в) контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства за підсумками звітного року здійснено зовнішнім аудитором - Аудиторською фірмою ПП "Аудит-К" на підставі договору № 49   від 11.03.2013 р.
в) система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль;
д) бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль.
е) керівництво Товариства в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість.

2.6.11. Розкриття інформації щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння середовища Товариства, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240" Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Товариства, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки.  Аудитором були виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності Товариства структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Загальну стратегію управління ризиками  та загальне керівництво управління ними в Товаристві   здійснює Директор.
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності  в наслідок шахрайства.
             В ході перевірки  аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства, відповідно до  МСА 570 "Безперервність".
2.7. Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:
Ідентифікаційний код юридичної особи:
Номер, дата видачі Свідоцтва про державну
реєстрацію   
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які  одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України:
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів
Місцезнаходження юридичної особи:

Телефон (факс) юридичної особи:

Електронна поштова адреса:

Відомості про аудитора, що брав участь в аудиторській перевірці:
             Приватне підприємство "Аудит-К"

23419078
Серія 00 №608370  від 04.05.1998р.

№ 0151, видане за рішенням АПУ від 26.01.2001р. №98,  термін дії свідоцтва   до 04.11.2015р.


№1547, видане за рішенням ДКЦПФР від 21.06.2011р.  №796, термін дії свідоцтва до 04.11.2015р. 


84313, г. Краматорськ, Донецької обл., вул.Б.Хмельницького, буд. 1

(06264)  7-21-72

auditk@krm.net.ua

Тісленко  Надія Володимирівна,
сертифiкат аудитора серiї А №004536, виданий за   рiшенням  АПУ № 99 вiд 23.02.2001р.,  термін дії сертифікату до 24.12.2015р.

2.8. Основні відомості про  умови договору на проведення аудиту:   
2.8.1. Дата та номер  договору на проведення аудиту                   Договір № 49   від 11.03.2013 р.

           
2.8.2.  Дата початку і дата закінчення аудиту                                        12.03.2013 - 21.03.2013


Директор ПП "Аудит-К", аудитор                                                       Н.В.Тісленко
сертифiкат серiї А №004536, виданий за
рiшенням  АПУ  № 99 вiд 23.02.2001р.,
термін дії сертифікату до 24.12.2015р.

21 березня 2013 року

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII