Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Гелла Олег Юрiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2012

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський завод електромонтажних виробiв"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Приватне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

05419152

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Донецька, Слов'янський р-н, 84112, млов'янськ, вул.Мартиненка,б.73

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(06262) 2-76-86 (06262) 2-76-86

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

zvit_szei@mufta-era.com

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2012

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi ДКЦП ФР 81

 

28.04.2012

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

mufta-era.com.ua

в мережі Інтернет

27.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

В пунктi 1.д "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" не було надано iнформацii, бо Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. В пунктi 1.е "Iнформацiя про рейтингове агенство", не було надано iнформацii, бо рейтингова оцiнка не провадилася. В пунктi 1.є "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнювався, тому що цей роздiл не заповнюють приватнi акцiонернi товариства. В пунктi 7 "Iнформацiя про дивiденди" не надана iнформацiя, бо дивiденди за результатами дiяльностi 2011р. на простi акцiї не нараховувалися та не виплачувалися. Нарахування та виплата дивiдендiв на пiдприємствi не провадилося за рiшенням загальних зборiв. Пункти 9.б - 9.д не заповненi, бо випуском облiгацiй емiтентiв, iнших цiнних парерiв Товариство не займалось протягом звiтного перiоду. В пунктi 10 пiдпункти "Iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" основнi види продукцiї, якi складають бiльше 5% вiд загального обсягу виробленої продукцiїї не зазначено , тому що обсяг виробленої та реалiзованої продукцiї менше 5 млн грн. В пунктi 12 "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" не надано, тому що зазначених подiй у 2011р. не вiдбувалось. Пункти з 15 по 24 та 29 не заповнювалися, тому що Товариство не випускає iпотечнi облiгацiї та не займається торгiвлею цiнних паперiв. Пункт 28 не було заповнено, тому що рiчна звiтнiсть складена не в вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-ХIУ зi змiнами та доповненнями до Положень бухгалтерського облiку.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський завод електромонтажних виробiв"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "СЗЕВ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

84112

3.1.5. Область, район

Донецька, Слов'янський р-н

3.1.6. Населений пункт

м.Слов'янськ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул.Мартиненка,б.73

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Серыя АОО №729403

3.2.2. Дата державної реєстрації

19.08.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Слов'янської мiської ради Донецької областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

13190.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

13190.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Вiддiлення №40 ПАТ "КБ "Актив-банк" в м. Краматорськ

3.3.2. МФО банку

300852

3.3.3. Поточний рахунок

26002301032113

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

Вiддiлення №40 ПАТ "КБ "Актив-банк" в м. Краматорськ

 

3.3.5. МФО банку

 

300852

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

26002301032113

 

 

3.4. Основні види діяльності

25.21.0

Виробництво плит, штаби, труб та профiлiв з пластмас

31.30.0

Виробництво iзольованого проводу та кабелю

50.20.0

Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Виробництво комплектуючих та запчастин для експлуатацiї та ремонту електрообладнання електричних мереж

638.03.14.31.30.0

23.08.2003

Терiторiальне управлiння Держнадзорохоронпрацi України в Донецькiй областi

Постiйно

Опис

Умови дiї дозволу: постiйно, на умовах дотримання вимог Закону України "Про охорону працi". В обов'язковому станi стати на облiк в Донецькiй iнспекцiї державного надзору в енергетицi.

 

Виробництво та реалiзацiя керамiчних виробiв, надання послуг населенню по фарбуванню

711.03.14.25.21.0

11.09.2003

Терiторiальне управлiння Держнадзорохоронпрацi України в Донецькiй областi

Постiйно

Опис

Умови дiї дозволу: постiйно, на умовах дотримання вимог Закону України "Про охорону працi". В обов'язковому станi стати на облiк в Донецькiй держiнспекцiї охорони працi в сiльському господарствi

 

Виробництво комплектуючих та запчастин для експлуатацiї та ремонту електрообладнання електричних мереж

25

24.01.2005

Головне управлiння МНС України в Донецькiй областi

Постiйно

Опис

Умови дiї дозволу: постiйно, на умовах суворого дотримання встановленних законодавством вимог пожежної безпеки.

 

Початок виконання робiт пiдвищеною небезпеки

1434.08.14-25.12.0

19.12.2008

Терiторiальне управлiння Держгiрпромнаду по Донецькiй областi

19.12.11

Опис

Дозвiл видано на пiдставi заяви вiд 18.12.2008 №1461, висновку експертизи вiд 09.12.08 №63.2-04-16-227-2008 Схiдний ЕТЦ за умови додержання вимог законiв та iнших нормативно-правових актiв з охорони працi та промислової безпеки. Перелiк виконання робiт пiдвищенної безпеки: 1.Роботи в дiючих електроустановках. 2.Роботи iз застосуванням ручних електро-, пневмомашин та iнструментiв. 3.Застосування полiмерних композицiй (полiхлорвiнiлових). 4.Роботи на висотi. 5.Обслуговування автоматичних лiнiй Експлуатацiя обладнання пiдвищенної небезпеки: -електроустановки та електрообладнання; -обладнання основних виробництв для переробки пластмас, полiмерних матерiалiв. Прогноз на подальше продовження: Товариство має намiр продовжити дозвiл.

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Бiлокопит Наталiя Прокопiвна

ВВ 986242 17.09.1999 Слов'янський МВ УМВС України в Донецькiй обл.

0.379100000000

Гелла Лариса Олександрiвна

ВК 477897 04.03.2008 Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.

45.943900000000

Гелла Олег Юрiйович

ВС 612653 21.12.2000 Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

45.943900000000

Козирєв Владистлав Юрiйович

ВС 641913 21.12.2000 Слов'янський МВ УМВС України в Донецькiй обл.

6.520100000000

Макєєв Сергiй Васильович

ВС 020645 07.10.1999 Слов'янський МВ УМВС України в Донецькiй обл.

0.379100000000

Сорокiн Леонiд Iванович

ВВ 526414 05.08.1998 Слов'янський МВ УМВС України в Донецькiй обл.

0.454900000000

Шпаковська Ольга Прокопiвна

ВС 020559 06.10.1999 Слов'янський МВ УМВС України в Донецькiй обл.

0.379100000000

Усього

100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв товариства склала у 2011 р. 19 осiб, що становить 106% вiд чисельностi 2010 р. Фонд оплати працi у 2011 р. збiльшився до 205,5% i склав 448901,31грн. Утримання з заробiтної плати складають 75942,01 грн, що складає 16,9 % вiдносно Фонду оплати працi. Нарахування на заробiтну плату складають 167347,26 грн. Середньорiчна заробiтна плата одного працiвника склала 23626,39 грн., що бiльше проти 2010 р. на 12032,12 грн. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв у 2011 роцi склала 1 особу. Працювали за сумiсництвом у 2011 роцi 1 чол. Штатнi працiвники в 2011 р.: - керiвники i спецiалiсти - 8 чол. - машинiст екструдера - 2; - оператор видувного полуавтомату - 2; - укладчик-пакувальник - 1; - контролер якостi -1 - напливник пласмас -1; - лiтейник виробiв iз пласмас -1; - сторож - 3. Серед керiвникiв та спецiалiстiв: вищу освiту мають 4 чол.; неповну та базову освiту - 4 чол. Квалiфiкацiя робiтникiв: Квалiфiкацiю машинiста экструдера 4 розряд має 2 чол. Квалiфiкацiю техника-электрика, квалiфiкацiйна група з електробезпеки 5 р. має 1 чол. Квалiфiкацiю оператора видувного полуавтомату 3 р. має 1 чол. Квалiфiкацiю оператора видувного полуавтомату 4 р. має 1 чол. Квалiфiкацiю напливщика пластмасс 2 р. має 1 чол. Квалiфiкацiю лiтейщика виробiв iз пластмасс 2 р. має 2 чол. Колективний договiр ПрАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" схвалене загальними зборами трудового колективу вiд 20 серпня 2010року на 2010-2013 роки. На пiдприємствi iснує рада трудового колективу, яка захищає права робiтникiв пiдприємства. Соцiальнi пiльги та гарантiї: Власник обов'язується своєчасно надати робiтникам гарантiї, компенсацiї та пiльги, передбаченi дiючим законодавством України. Перераховувати в повному об'ємi внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування тимчасової втрати працездатностi та витрати, обумовленi народженням та похованням. Створити належнi умови для дiяльностi комiсiї з соцiального страхування на випадок тимчасової непрацездатностi на пiдприємствi. Забезпечити збереження архiвних документiв, згiдно котрим здiйснюється оформлення пенсiй, iнвалiднiсть, одержання пiльг та компенсацiй, вiдповiдно до законодавства

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гелла Олег Юрiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС 612653 21.12.2000 Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

Освiта вища. Донбаська державна машинобудiвна академiя, м. Краматорськ, фахiвець - економiст, роки навчання 1998 - 2003 р.р.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Менеджер ПП "Юридична фiрма "Юрсервiс Плюс"з 10.2007-03.2008 р.р.

6.1.8. Опис

Навчався в 1989-1993 р.р. в Костянтинiвському сiльгосптехнiкумi, 24.06.1993-02.12.1994 р.р. служба в армiї. 01.04.1995-18.09.2003 р.р. служба в Органах Внутрiшнiх Справ України. Працював 01.10.2003 р.- 01.12.2003 р. менеджером ТОВ " Вiсма", 08.2004 р. менеджер ТОВ "Рекорд", 03.07.2006 - 01.09.2006 р.р. заст.директора ТОВ "Росан", ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" начальник вiддiлу охорони управлiння безпеки з 04.12.2006р.по 12.10.2007 р. Менеджер ПП "Юридична фiрма "Юрсервiс Плюс"з 10.2007-03.2008 р.р. Призначено на посаду згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2008 року. . Голова правлiння по теперiшнiй час. Завдання та обов'язки - Голови правлiння ПрАТ "СЗЕВ" За статутом: Голова правлiння керує усiма видами дiяльностi товариства вiдповiдно до чинного законодавства України i дiйсному Статуту. Голова органiзує роботу по ефективнiй взаємодiї всiх структурних пiдроздiлiв товариства, проводить маркетинговi дослiдження, направляє дiяльнiсть товариства на досягнення необхiдних темпiв розвитку i одержання прибутку. Голова Правлiння без доручення дiє вiд iменi вiдкритого акцiонерного товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади й органах мiсцевого самоврядування ,iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами i громадянами, укладає договори, у тому числi трудовi, видає доручення, вiдкриває в банках поточнi й iншi рахунки, користується правом розпорядження коштами, затверджує штати, видає наказ i дає вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв, укладає контракти з членами Правлiння. Головi Правлiння також надається право при успiшнiй роботi вiдкритого акцiонерного товариства, /наявнiсть достатнього прибутку, доходу i вiдрахувань для виплати дивiдендiв/ установлювати надбавки до посадових окладiв членам Правлiння, керiвникам i фахiвцям пiдроздiлiв. За iнструкцiєю: Зобов'язаний створити на робочому мiсцi в кожному структурному пiдроздiлi умови працi вiдповiдно до нормативно-правових актiв, а також забезпечити дотримання вимог Законодавства по правах працiвникiв у галузi охорони працi. Органiзує роботу пiдлеглого персоналу й направляє їх дiяльнiсть на розвиток пiдприємства, удосконалювання виробництва, пiдвищення продуктивностi працi, ефективностi виробництва i якостi виконуваних робiт (послуг) i виробляемої продукцiї, Органiзує поточну дiяльнiсть пiдприємства, включаючи видання наказiв, розпоряджень пiдписання договорiв (контрактiв), взаємин з банками й державними органами. Здiйснює прийом i звiльнення працiвникiв пiдприємства вiдповiдно до Законодавством України. Затверджує штатний розклад пiдприємства. Визначає графiк роботи пiдприємства. Створює вiдповiднi служби й призначає посадових осiб, що забезпечують рiшення конкретних питань охорони працi, затверджує iнструкцiї про їхнi обов'язки, права й вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них функцiй, а також контролює їх дотримання. Здiйснює постiйний контроль за дотриманням працiвниками технологiчних процесiв, правил обiгу з машинами, механiзмами, устаткуванням i iн. засобами виробництва законодавства, використанням засобiв iндивiдуального й колективного захисту, виконанням робiт вiдповiдно до вимог по охоронi працi. Органiзує пропаганду безпечних методiв працi й спiвробiтництво iз працiвниками в галузi охорони працi. Органiзує iнструктаж, навчання з питань охорони працi, по наданню першої до лiкарської допомоги з вiд нещасних випадкiв i правил поведiнки у випадку виникнення аварiї. Органiзує щорiчно спецiальне навчання й перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових актiв по охоронi працi для працiвникiв, зайнятих на роботах з пiдвищеної небезпеки або там, де є необхiднiсть у професiйному вiдборi Органiзує навчання й перевiрку знань по охоронi працi посадових осiб, дiяльнiсть яких пов'язана з органiзацiєю безпечного ведення робiт при прийманнi на роботу й перiод, один раз у три роки. Не допускає до роботи працiвникiв, у тому числi й посадових особах, що не пройшли навчання, iнструктаж i перевiрку знань по охоронi працi. Забезпечує застосування працi жiнок, неповнолiтнiх i iнвалiдiв у вiдповiдно з рекомендацiями й чинним законодавством. Органiзує розробку, затверджує й здiйснює контроль за заходами щодо забезпечення пожежної безпеки, санiтарними й протиепiдемiчними заходами. Забезпечує виконання запропонованих заходiв щодо усунення виявлених порушень i недолiкiв у зазначенi в приписаннях строки Держнаглядохоронпрацi, Держпожежнагляду законодавства, мiсцевих органiв державної влади й iнших контролюючих органiв. Про виконання письмово повiдомляти вiдповiдним контролюючим органам. Здiйснює фiнансування охорони працi на пiдприємствi. Органiзує облiк результатiв виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства згiдно нормативних i законодавчих актiв України в сферi облiку з ведення бухгалтерських планiв i рахункiв. Органiзує звiтнiсть на пiдприємствi з урахуванням вимог нормативних документiв стосовно до суб'єкта, що займається виробничо-господарською дiяльнiстю iз складанням бухгалтерської й статистичної звiтностi. Роботодавець несе безпосередню вiдповiдальнiсть за порушення зазначених вимог. Винагорода за виконання обов'язкiв голови правлiння в 2011 роцi згiдно штатного розкладу в сумi 60327,70 грн. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. В натуральнiй формi оплата не надавалась. Повний стаж роботи складає 21 рокiв 8 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни посадової особи протягом року не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер, член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельнiкова Олена Дмитрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС 945788 29.03.2001 Київський РВ ДМУ КМВС України в Донецькiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Вища освiта, Донецький державний унiверсiтет, роки навчання 1981-1986р.р.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Станко-Технологiя", головний бухгалтер з 03.06.2008 по 27.12.2010

6.1.8. Опис

Завдання й обов'язки: Органiзує облiк коштiв , товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв. Вчасно вiдбиває на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їхнiм рухом, облiк витрат виробництва й обiги, виконання кошторисiв, витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. Становить економiчнi обгрунтованi звiти калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), розрахунки по заробiтнiй платi iз працiвниками пiдприємства. Проводить правильне нарахування й перерахування платежiв у державний бюджет, внескiв до Державного страхування, погашення у встановлений термiн заборгованостi банкам по ссудам. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрати фонду заробiтної плати, товарно-матерiальних цiнностей, i основних фондiв у пiдроздiлах пiдприємства. Вживає заходiв по попередженню недостач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового й господарського законодавства. Забезпечує своєчасне складання статистичної, податкової звiтностi. Контролює дотримання законодавства про режим працi й вiдпочинку, продовження робочого дня, оплати за вiдпрацьований час, правильне використання пiльг i компенсацiй за роботу зi шкiдливими умовами працi жiнок, неповнолiтнiх i iнвалiдiв. Контролює використання асигнувань на придбання спецодягу й засобiв iндивiдуального захисту. Контролює витрати засобiв асигнованих на виконання заходiв щодо охорони працi . Перераховує платежi обов'язкового соцiального страхування всiх працiвникiв у порядку й на умовах, що визначаються законодавством. Здiйснює контроль за довгостроковими iнвестицiями пiдприємства в дохiднi активи (коштовнi папери-акцiї, облiгацiї, сертифiкати, казначейськi зобов'язання) iнших перед-прийнять, господарчих товариств, процентнi облiгацiї державних i мiсцевих боргiв, внески у встановленi фонди спiльних пiдприємств i iншi фiнансовi внески; за правильного облiку операцiй в iноземнiй валютi, з векселями Державного казначейства. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку й звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення непродуктивних витрат. Вживає заходiв по недопущенню недостач, незаконної витрати засобiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового й господарського законодавства. Бере участь по оформленню матерiалiв у недостачах, зберiганнi й псуваннi цiнностей, контролює подання в необхiдних випадках матерiалiв у слiдчi й судовi органи. Винагороду отримала у 2011р. як головний бухгалтер згiдно штатного розкладу в сумi 32420,51 грн. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. В натуральнiй формi оплата не надавалась. Як член Правлiння винагороди не отримувала. Повний стаж роботи складає 33 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 01.09.1978р. по 03.12.1994р. працювала у сферi освiти. З 09.12.1994р.по 23.10.2002р. головний бухгалтер у МЦСАГ, ПМП "Етос", ТОВ "Агора", ТОВ "Ре Мi Донбас",ТОВ "Крамтрейд" З 10.02.2003р. по 15.06.2004р. директор ТОВ "Регiональний центр" З 15.06.2004р. головний бухгалтер ТОВ "Регiональний центр", ТОВ "Укрiнструмент" З 03.06.2008р. по 27.12.2010р. головний бухгалтер ТОВ "Компанiя Станко Технологiя" Призначена на посаду головного бухгалтера ПрАТ "СЗЕВ" 14.03.2011р. згiдно приказу №16-к вiд 14.03.2011р. Головний бухгалтер по теперiшнiй час.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Гелла Олег Юрiйович

ВС 612653 21.12.2000 Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

06.03.2008

606

45.94390000000

606

0

0

0

Головний бухгалтер, член правлiння

Мельнiкова Олена Дмитрiвна

ВС 945788 29.03.2001 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

1212

91.88780000000

1212

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Гелла Олег Юрiйович

ВС 612653 21.12.2000 Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

06.03.2008

606

45.94390000000

606

0

0

0

Гелла Лариса Олександрiвна

ВН 477897 04.03.2008 Куйбишевським РВ ДМУР УМВС України в Донецькiй обл.

06.03.2008

606

45.94390000000

0

0

0

0

Усього

1212

91.88780000000

1212

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

26.04.2011

Кворум зборів**

99.620900000000

Опис

ПРОТОКОЛ № 1 чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОВ`ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБIВ" за 2010 рiк Дата складання протоколу: "26" квiтня 2011 року. Мiсто проведення: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Мартиненко, буд. 73 Дата та час: "26" квiтня 2011 року. Початок - 10-00 год Форма проведення: в очнiй формi Загальними Зборами обрано: Голова Загальних Зборiв: Гелла Олег Юрiйович Секретар Загальних Зборiв: Шпаковська Ольга Прокопiвна Запрошенi особи : Головний бухгалтер - Мельнiкова О.Д. Славинський I.О. Лень О.Ю. Шпигоцький С.Ю. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБIВ" згiдно зi Зведеним облiковим реєстром власникiв цiнних паперiв (акцiонерiв), складеним ПрАТ "Всеукраїнським депозитарiєм цiнних паперiв" станом на "19" квiтня 2011 р. (дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах), має 7 акцiонерiв. Статутний капiтал Товариства подiлено на 1319 штук простих iменних акцiй, що iснують у без документарнiй формi. Для визначення кворуму зборiв прийнято 1319 штук голосуючих акцiй, що надають право голосу по всiм питанням, вiднесеним до компетенцiї Загальних зборiв. Для участi у зборах зареєструвались 6(шiсть) акцiонерiв (уповноважених представникiв), якi володiють у сукупностi 1314шт. голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу з усiх питань порядку денного Загальних зборiв, що становить 99,6209% вiд числа голосуючих акцiй, прийнятих до визначення кворуму зборiв. Реєстрацiйна комiсiя у складi : Голови комiсiї : Гриньової Алiни Анатолiївни, та членiв комiсiї : Литвиновой Вiкторiї Владислововни, Лiгiр Iрини Iгорiвни, обрана Правлiнням Товариства (протокол № б\н вiд 11.04.2011 р.). Вiдповiдно до Протоколу Реєстрацiйної комiсiї №1 вiд 26.04.2011 р. по результатам реєстрацiї акцiонерiв, якi прибули для участi у рiчних Загальних зборах ( Протокол Реєстрацiйної комiсiї №1 вiд 26 квiтня2011року додається) черговi Загальнi збори акцiонерiв визнаються правомочними. Порядок голосування на Загальних зборах: вiдкритий, бюлетенями. Порядок денний: 1. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк. 2. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 3. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 4. Затвердження звiту Правлiння та основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк. 5. Затвердження порядку розподiлу прибуткiв, термiну та порядку виплати дивiдендiв за 2010 рiк. 6. Внесення змiн до Статуту Товариства (шляхом затвердження його нової редакцiї) у зв?язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з ЗУ "Про акцiонернi товариства". 7. Внесення змiн до положень "Про правлiння", "Про посадових осiб органiв управлiння","Про ревiзiйну комiсiю (ревiзора)" шляхом затвердження їх нової редакцiї. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. 9. Пiдтвердження повноважень посадових осiб Правлiння Товариства. 10. Довибори членiв Правлiння Товариства. 11. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Про лiквiдацiю Ревiзiйної комiсiї. 12. Вибори Ревiзора. Щодо вирiшення органiзацiйних питань загальних зборiв: Слухали: Голову Правлiння - Гелла Олега Юрьiйовича, який запропонував присутнiм обрати Лiчильну комiсiю чергових Загальних зборiв акцiонерiв у складi 3-х осiб: Славинський Iгор Олександрович, Лень Ольга Юзькова, Шпигоцький Сергiй Юрiйович ; Голову чергових Загальних зборiв акцiонерiв: Гелла Олег Юрiйович, Секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв : Шпаковська Ольга Прокопiвна . Для органiзацiї ведення чергових загальних зборiв акцiонерiв запропоновано затвердити Регламент щодо виступiв доповiдачiв: а саме заслухати послiдовно доповiдачiв по питанням за порядком денним № 1 та № 2, пiсля чого перейти до голосування по питанням № 3 та № 4 порядку денного. Регламент виступу доповiдачiв не бiльше нiж 20 хвилин. Вiдповiдi на запитання до 5-ти хвилин. Запитання та пропозицiї подавати Головi зборiв у письмовому виглядi. Iнших виступаючих по цьому питанню не було. "За" прийняття даного рiшення проголосували 6(шiсть) акцiонерiв (уповноважених представника), якi у сукупностi володiють 1314 голосами, що складає 99,6209% вiд загальної кiлькостi голосiв усiх учасникiв зборiв. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Згiдно з чинним законодавством рiшення з даного питання порядку денного прийняте. Вирiшили: обрати Лiчильну комiсiю чергових Загальних зборiв акцiонерiв у складi 3-х осiб: Славинський Iгор Олександрович, Лень Ольга Юзькова, Шпигоцький Сергiй Юрiйович; Обрати Голову чергових Загальних зборiв акцiонерiв : Гелла Олега Юрiйовича, Обрати секретарем чергових Загальних зборiв акцiонерiв : Шпаковська Ольга Прокопiвна . Для органiзацiї ведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв запропоновано затвердити Регламент щодо виступiв доповiдачiв: а саме заслухати послiдовно доповiдачiв по питанням за порядком денним № 1 та № 2, пiсля чого перейти до голосування по питанням № 3 та № 4 порядку денного. Регламент виступу доповiдачiв: не бiльше нiж 20 хвилин. Вiдповiдi на запитання до 5-ти хвилин. Запитання та пропозицiї подавати Головi Загальних зборiв у письмовому виглядi. 1. Щодо першого питання порядку денного "Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк": Слухали: Голову Правлiння : Гелла О.Ю., який доповiв про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. За результатами дiяльностi Товариства були оголошенi основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi, загальний стан Товариства, та проголошенi основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. Iнших виступаючих по цьому питанню не було. Вiдповiдно до регламенту Загальних зборiв, запропоновано перейти до другого питання порядку денного. Заперечень не надiйшло. 2. Щодо другого питання порядку денного "Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.": Слухали: Голову Ревiзiйної комiсiї Гелла Ларису Олександрiвну, яка довiла до вiдома присутнiх основнi показники звiту та висновку ревiзiйної комiсiї Товариства складеного про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Окрiм цього усi присутнi були ознайомленi з основними показниками за формою 1 Баланс Товариства, складеного станом на 31.12.2010 року Iнших виступаючих по цьому питанню не було. Вiдповiдно до регламенту Загальних зборiв, запропоновано перейти до третього питання порядку денного. Заперечень не надiйшло. 3. Щодо третього питання порядку денного "Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.": Слухали: Голову Загальних зборiв : Гелла Олега Юрiйовича, який повiдомив присутнiм про те що згiдно регламенту зборiв та вiдповiдно до порядку денного, пiсля звiтування ревiзiйної комiсiї Товариства можна переходити до затвердження проголошеного рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. Запропоновано затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2010 р. Iнших виступаючих по цьому питанню не було. Результати голосування по третьому питанню порядку денного вiдповiдно до протоколу №1 вiд 26.04.2011р. лiчильної комiсiї по результатам голосування акцiонерiв ПрАТ "СЗЕВ" з питань порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2011р.: "За" прийняття даного рiшення проголосували 6(шiсть) акцiонерiв (уповноважених представника), якi у сукупностi володiють 1314 голосами, що складає 99,6209% вiд загальної кiлькостi голосiв усiх учасникiв зборiв. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Згiдно з чинним законодавством рiшення з даного питання порядку денного прийняте. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2010 рiк. 4. Щодо четвертого питання порядку денного ?Затвердження звiту Правлiння та основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк: Слухали: Голову Загальних зборiв Гелла Олега Юрiйовича, який повiдомив приступнiм про те, що перед ними за питанням першим порядку денного звiтувало Правлiння за результатами дiяльностi за рiк та проголосило основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк. Присутнiм було запропоновано затвердити звiт Правлiння за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. Iнших виступаючих по цьому питанню не було. Результати голосування по четвертому питанню порядку денного вiдповiдно до протоколу №1 вiд 26.04.2011р. лiчильної комiсiї по результатам голосування акцiонерiв ПрАТ "СЗЕВ" з питань порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2011р.: "За" прийняття даного рiшення проголосували 6(шiсь) акцiонерiв (уповноважених представника), якi у сукупностi володiють 1314 голосами, що складає 99,6209% вiд загальної кiлькостi голосiв усiх учасникiв зборiв. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Згiдно з чинним законодавством рiшення з даного питання порядку денного прийняте. Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк. 5. Щодо п'ятого питання порядку денного "Затвердження порядку розподiлу прибуткiв, термiну та порядку виплати дивiдендiв за 2010 рiк": Слухали: Голову Загальних зборiв - Гелла Олега Юрiйовича, який запропонував покриття збиткiв у сумi 1454,5тис. грн., отриманих за результатами дiяльностi у 2010 роцi, здiйснити за рахунок прибутку, що заплановано отримати у 2011 роцi та наступних роках. У зв'язку iз збитками вiд дiяльностi Товариства у звiтному 2010 роцi, дивiденди запропоновано не нараховувати та не виплачувати. Iнших виступаючих по цьому питанню не було. Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного вiдповiдно до протоколу №1 вiд 26.04.2011р. лiчильної комiсiї по результатам голосування акцiонерiв ПрАТ "СЗЕВ" з питань порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2011р.: "За" прийняття даного рiшення проголосували 6(шiсть) акцiонерiв (уповноважених представника), якi у сукупностi володiють 1314 голосами, що складає 99,6209% вiд загальної кiлькостi голосiв усiх учасникiв зборiв. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Згiдно з чинним законодавством рiшення з даного питання порядку денного прийняте. Вирiшили: Затвердити запропонований порядок покриття збиткiв у сумi 1454,5 тис. грн., отриманих за результатами дiяльностi у 2010 роцi. за рахунок прибутку, що заплановано отримати у 2011 роцi та наступних роках. Дивiденди за 2010 рiк не нараховувати та не виплачувати. 6. Щодо шостого питання порядку денного "Внесення змiн до Статуту Товариства (шляхом затвердження його нової редакцiї) у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з ЗУ "Про акцiонернi товариства": Слухали: Голову Загальних зборiв, який повiдомив присутнiх акцiонерiв про необхiднiсть приведення окремих положень статуту Товариства у вiдповiднiсть Закону України "Про акцiонернi товариства". У зв'язку з цим запропоновано внести змiни до статуту Товариства та затвердити статут Товариства у новiй редакцiї (додається на 42 аркушах). Уповноважити пiдписати статут Товариства у новiй редакцiї та здiйснити необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї Голову Правлiння Товариства Гелла Олега Юрiйовича. Доручити Головi Правлiння Товариства Гелла Олегу Юрiйовичу пiдписати реєстрацiйну картку за формою №3 та засвiдчити свiй пiдпис печаткою Товариства. Iнших виступаючих по цьому питанню не було. Результати голосування по шостому питанню порядку денного вiдповiдно до протоколу №1 вiд 26.04.2011р. лiчильної комiсiї по результатам голосування акцiонерiв ПрАТ "СЗЕВ" з питань порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2011р.: "За" прийняття даного рiшення проголосували 6(шiсть) акцiонерiв (уповноважених представника), якi у сукупностi володiють 1314 голосами, що складає 99,6209% вiд загальної кiлькостi голосiв усiх учасникiв зборiв. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Згiдно з чинним законодавством рiшення з даного питання порядку денного прийняте. Вирiшили: У зв'язку iз внесенням змiн затвердити статут Товариства у новiй редакцiї (додається на 42 аркушах). Уповноважити Голову Правлiння Товариства - Гелла Олега Юрiйовича, пiдписати статут Товариства у новiй редакцiї та здiйснити необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї. Доручити Головi Правлiння Товариства Гелла Олегу Юрiйовичу пiдписати реєстрацiйну картку за формою №3 та засвiдчити свiй пiдпис печаткою Товариства. 7. Щодо сьомого питання порядку денного ?Внесення змiн до положень "Про Правлiння", "Про посадових осiб органiв управлiння", "Про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора)" шляхом затвердження їх нової редакцiЇ: Слухали: Голову Загальних зборiв - Гелла Олега Юрiйовича, який повiдомив присутнiх, що до порядку денного сьомим питанням зазначається питання про внесення змiн до положень "Про Правлiння", "Про посадових осiб органiв управлiння", "Про ревiзiйну комiсiю (Ревiзора)" шляхом затвердження їх нової редакцiї. У зв'язку iз тим, що строк дiї дiючих положень "Про Правлiння", "Про посадових осiб органiв управлiння, "Про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора)" стiкає, а у прийняттi нових положень немає потреби у зв?язку iз тим, що Правлiння та його посадовi особи та Ревiзiйна комiсiя дiють у вiдповiдностi до Статуту Товариства, запропоновано скасувати (вiдмiнити) положення "Про Правлiння", "Про посадових осiб органiв управлiння, "Про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора)", якi дiяли у редакцiї затвердженiй загальними зборами акцiонерiв ВАТ "СЗЕВ" (протокол вiд "26" квiтня 2010 року). Новi Положення не приймати. Правлiнню та посадовим особам Товариства у своїй дiяльностi керуватися положеннями статуту Товариства та дiючим законодавством України. Iнших виступаючих по цьому питанню не було. Результати голосування по сьомому питанню порядку денного вiдповiдно до протоколу №1 вiд 26.04.2011р. лiчильної комiсiї по результатам голосування акцiонерiв ПрАТ "СЗЕВ" з питань порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2011р.: "За" прийняття даного рiшення проголосували 6(шiсть) акцiонерiв (уповноважених представника), якi у сукупностi володiють 1314 голосами, що складає 99,6209% вiд загальної кiлькостi голосiв усiх учасникiв зборiв. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Згiдно з чинним законодавством рiшення з даного питання порядку денного прийняте. Вирiшили: скасувати (вiдмiнити) положення "Про Правлiння", "Про посадових осiб органiв управлiння", "Про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора)", якi дiяли у редакцiї, затвердженiй Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "СЗЕВ" (протокол № 1 вiд "26" квiтня 2010 року). Новi Положення не приймати. Правлiнню та посадовим особам Товариства у своїй дiяльностi керуватися положеннями Статуту Товариства та дiючим законодавством України. 8. Щодо восьмого питання порядку денного "Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi": Слухали: Голову Загальних зборiв - Гелла Олега Юрiйовича, який повiдомив про те, що на дату проведення Загальних зборiв неможливо визначити, якi саме значнi правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, Однак Загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть ним вчинятися протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi, а саме - Правлiння самостiйно приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної (2010 р) фiнансової звiтностi Товариства. Здiйснення правочинiв предметом яких є майно або послуги вартiсть яких становить 50% та бiльше % вартостi активiв за даними останньої рiчної (2010 р.) фiнансової звiтностi Товариства, лише за рiшенням Загальних зборiв товариства. Iнших виступаючих по цьому питанню не було. Результати голосування по восьмому питанню порядку денного вiдповiдно до протоколу №1 вiд 26.04.2011р. лiчильної комiсiї по результатам голосування акцiонерiв ПрАТ "СЗЕВ" з питань порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2011р.: "За" прийняття даного рiшення проголосували 6(шiсть) акцiонерiв (уповноважених представника), якi у сукупностi володiють 1314 голосами, що складає 99,6209% вiд загальної кiлькостi голосiв усiх учасникiв зборiв. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Згiдно з чинним законодавством рiшення з даного питання порядку денного прийняте. Вирiшили: Попередньо схвалити рiшення про надання Правлiнню повноважень на здiйснення значних правочинiв якi вiн може самостiйно вчиняти протягом наступного звiтного року (до проведення наступних чергових зборiв акцiонерiв за 2011 р.) за наступним критерiєм: якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної (2010 р) фiнансової звiтностi Товариства. 9. Щодо дев'ятого питання порядку денного "Пiдтвердження повноважень посадових осiб Правлiння Товариства": Слухали: Голову Загальних зборiв - Гелла Олега Юрiйовича, який запропонував присутнiм пiдтвердити повноваження посадових осiб Правлiння Товариства, що були обранi на Загальних зборах ВАТ "СЗЕВ" У 2008 рiк (протокол № 1 вiд "21"квiтня 2008 р.) а саме: Голову Правлiння - Гелла Олега Юрiйовича та члена правлiння- Головного бухгалтера , на строк до "21" квiтня 2013р Iнших виступаючих по цьому питанню не було. Результати голосування по дев'ятому питанню порядку денного вiдповiдно до протоколу №1 вiд 26.04.2011р. лiчильної комiсiї по результатам голосування акцiонерiв ПрАТ "СЗЕВ" з питань порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2011р.: "За" прийняття даного рiшення проголосували 6(шiсть) акцiонерiв (уповноважених представника), якi у сукупностi володiють 1314 голосами, що складає 99,6209% вiд загальної кiлькостi голосiв усiх учасникiв зборiв. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Згiдно з чинним законодавством рiшення з даного питання порядку денного прийняте. Вирiшили: пiдтвердити повноваження посадових осiб Правлiння Товариства, що були обранi на Загальних зборах ЗАТ "СЗЕВ" за 2008 рiк (протокол № 1 вiд "21"квiтня 2008 р.) а саме: Голову Правлiння - Гелла Олега Юрiйовича; та члена правлiння- Головного бухгалтера , на строк до 21 квiтня 2013р 10. Щодо десятого питання порядку денного "Довибори членiв Правлiння Товариства": Слухали: Голову Загальних зборiв - Гелла Олега Юрiйовича, який запропонував присутнiм дообрати склад Правлiння товариства, а саме обрати на посаду члена Правлiння за поданням Голови Правлiння фiзичну особу - громадянина України - Мельнiкову Олену Дмитрiвну. Установити строк повноважень до закiнчення термiну повноважень Правлiння (по Протоколу № 1 вiд 21.04.2008р) Iнших виступаючих по цьому питанню не було. Результати голосування по десятому питанню порядку денного вiдповiдно до протоколу №1 вiд 26.04.2011р. лiчильної комiсiї по результатам голосування акцiонерiв ПрАТ "СЗЕВ" з питань порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2011р.: "За" прийняття даного рiшення проголосували 6(шiсть) акцiонерiв (уповноважених представника), якi у сукупностi володiють 1314 голосами, що складає 99,6209% вiд загальної кiлькостi голосiв усiх учасникiв зборiв. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Згiдно з чинним законодавством рiшення з даного питання порядку денного прийняте. Вирiшили: обрати на посаду члена Правлiння, за поданням Голови правлiння, фiзичну особу громадянина України Мельнiкову Олену Дмитрiвну. Установити строк повноважень до закiнчення термiну повноважень Правлiння (по Протоколу № 1 вiд 21.04.2008р) 11. Щодо одинадцятого питання порядку денного "Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Про лiквiдацiю Ревiзiйної комiсiї.": Слухали: Голову Загальних зборiв : Гелла Олега Юрiйовича, який повiдомив, що Загальними зборами затверджено Статут Товариства у новiй редакцiї, у вiдповiдностi до положень Закону України "Про акцiонернi Товариства", у зв'язку з чим створення ревiзiйної комiсiї є необов'язковим, та запропонував присутнiм: Лiквiдувати Ревiзiйну комiсiю та достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, що були обранi на Загальних зборах ВАТ "СЗЕВ" за 2008 рiк (протокол №1 вiд "21" квiтня 2008 р.) а саме: Голова Ревiзiйної комiсiї : Гелла Лариса Олександрiвна; Члени Ревiзiйної комiсiї : Макєєв Сергiй Васильович та Бiлокопит Наталiя Прокопiвна. Iнших виступаючих по цьому питанню не було. Результати голосування по одинадцятому питанню порядку денного вiдповiдно до протоколу №1 вiд 26.04.2011р. лiчильної комiсiї по результатам голосування акцiонерiв ПрАТ "СЗЕВ" з питань порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2011р.: "За" прийняття даного рiшення проголосували 6(шiсть) акцiонерiв (уповноважених представника), якi у сукупностi володiють 1314 голосами, що складає 99,6209% вiд загальної кiлькостi голосiв усiх учасникiв зборiв. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Згiдно з чинним законодавством рiшення з даного питання порядку денного прийняте. Вирiшили: Лiквiдувати Ревiзiйну комiсiю та достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, що були обранi на Загальних зборах ВАТ "СЗЕВ" за 2008 рiк (протокол №1 вiд "21" квiтня 2008 р.) а саме: Голову Ревiзiйної комiсiї : Гелла Лариса Олександрiвна; Членiв Ревiзiйної комiсiї : Макєєв Сергiй Васильович та Бiлокопит Наталiя Прокопiвна 12. Щодо дванадцятого питання порядку денного "Вибори Ревiзора": Слухали: Голову Загальних зборiв - Гелла Олега Юрiйовича, який повiдомив, що у зв'язку iз прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї, лiквiдацiю Ревiзiйної комiсiї (за результатами голосування за питанням 11 порядку денного Загальних зборiв), обрання Ревiзора вiдповiдно до дiючого законодавства України та статуту Товариства у новiй редакцiї є необов'язковим. У зв'язку з чим запропоновано: Ревiзора не обирати. Iнших виступаючих та пропозицiй по цьому питанню не було. Результати голосування по дванадцятому питанню порядку денного вiдповiдно до протоколу №1 вiд 26.04.2011р. лiчильної комiсiї по результатам голосування акцiонерiв ПрАТ "СЗЕВ" з питань порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2011р.: "За" прийняття даного рiшення проголосували 6(шiсть) акцiонерiв (уповноважених представника), якi у сукупностi володiють 1314 голосами, що складає 99,6209% вiд загальної кiлькостi голосiв усiх учасникiв зборiв. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Згiдно з чинним законодавством рiшення з даного питання порядку денного прийняте. Вирiшили: Ревiзора не обирати. До Протоколу чергових Загальних зборiв акцiонерiв додається: - Зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв (акцiонерiв), складений ПрАТ "Всеукраїнським депозитарiєм цiнних паперiв" станом на "19" квiтня 2011 року - Протокол №1 Реєстрацiйної комiсiї вiд 26.04.2011р. про результат реєстрування акцiонерiв для участi у Загальних Зборах на 1 аркушах. - Протокол Лiчильної комiсiї про результати голосування № 1 вiд 26 квiтня 2011р на 7 аркушах Голова Загальних Зборiв акцiонерiв _____________________ Гелла Олег Юрiйович Секретар Загальних Зборiв акцiонерiв ______________________ Шпаковська Ольга Прокопiв

 


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПП Аудиторська фiрма "Аудикон Д"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31205479

Місцезнаходження

84121 Україна Донецька Слов'янський р-н м.Слов'янськ пров.Виноградний,9/29

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2464

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(06262)3-62-95

Факс

(06262)3-62-95

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

ПП Аудиторська фiрма "Аудикон Д" надає аудиторськi послуги емiтенту, згiдно угоди № 53/12-А вiд 01.03.2012 рр. Фiрма проводила аудиторську перевiрку фiнансової дiяльностi товариства, по закiнченню якої був зроблений аудиторський висновок: "Аудиторська фiрма "АудиконД" за результатами перевiрки, з урахуванням вищевикладеного, висловлює умовно-позитивну думку щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "СЗЕВ" станом на 31.12.2011 р., тому що вважає, що за винятком зауважень, освiтлених у висновку та коригувань (при наявностi таких), що мали б виявитися необхiдними, якби ми змогли перевiрити, зокрема, наявнiсть товарно-матерiальних запасiв, фiнансова звiтнiсть в цiлому пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку, вiрогiдно i повно вiдбиває у всiх iстотних аспектах реальний склад активiв i пасивiв суб'єкта, що перевiрявся, дає достовiрне i повне уявлення про фактичне фiнансове положення Приватного акцiонерного товариства "СЗЕВ" станом на 31 грудня 2011 року, а також вiдповiдає нормативним документам України по бухгалтерському облiку i звiтностi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi України та Концептуальнiй основi пiдготовки та представлення фiнансової звiтностi, передбаченiй Законом України ?Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть? вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV, нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку П(С)БО, що базуються на Мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок. В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства." Зауважень до аудиторської фiрми Товариство не має.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПрАТ "Всеукраїнський депозiтарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна Запорізька Київський р-н мiсто Київ вул.Тропiнiна

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 470611

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку на пiдставi рiшення №519 вiд 27.05.2009р.

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.05.2009

Міжміський код та телефон

(044)585-42-40

Факс

(044)585-42-40

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку.Депозитарна дiяльнiсть депозiтарiю цiннх паперiв

Опис

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" є правонаступником ВАТ "МФС" i являється депозитарiєм ВАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" згiдно Договору № Е-134/05 вiд 05.07.05 року з 12.10.2009 року. Пiдставою для правонаступництва є договiр оренди цiлiснонго майнового комплексу мiж МФС та ВДЦП у вiдповiдностi до норм цивiльного законодавства та Закону України "Про оренду державного та комунального майна", загалом, ст. 15 вказаного Закону, та Акт приймання-передачi цiлiсного майнового комплексу вiд 12.10.2009 р. до Договору оренди вiд 27.08.2009 р. З 01.04.2010р. ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" являється депозитарiєм ВАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" згiдно Договору №Е639/10 вiд 01.04.2010р. Зауважень по веденню реєстру депозитарiєм Товариство не має.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне Акцiонерне Товариство "УКРАЇНСЬКИЙ БIЗНЕС БАНК

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19388768

Місцезнаходження

83001 Україна Донецька Донецький р-н м.Донецьк вул.Артема,125

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АГ №399203

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.09.2010

Міжміський код та телефон

062-345-10-65

Факс

062-345-10-65

Вид діяльності

Депозiтарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Договiрнi вiдносини згiдно укладеного договору

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19.04.1999

132/05/1/99

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA0503871008

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

10.000

1319

13190.000

100.000000000000

Опис

Емiсiї акцiй протягом звiтного перiоду 2011 р. не було. Заявка-допуск в лiстинг не подавалась за минулий 2011 рiк. Торгiвля цiнними паперами на внутрiшньому i зовнiшньому ринках цiнних паперiв не проводилася, оскiльки цiннi папери товариства на бiржах не котируються. Випуск акцiй, що здiйснювався ПрАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" на загальну суму тринадцять тисяч сто дев'яносто гривень номiнальною вартiстю десять гривень, форма випуску бездокументарна. Простих iменних акцiй 1319 штук на суму тринадцять тисяч сто дев'яносто гривень внесено до загального реєстру випуску цiнних паперiв.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Товариство по виробництву кабельної продукцiї створене вiдповiдно до рiшення трудового колективу орендного пiдприємства "Слов'янський завод електромонтажних заготовок та спецiальних конструкцiй" вiд 20.07.1994 р. протокол № 1 шляхом перетворення орендного пiдприємства "Слов'янський завод електромонтажних заготовок та спецiальних конструкцiй" у вiдкрите акцiонерне товариство "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" вiдповiдно до Закону України " Про господарськi товариства", Закону України "Про власнiсть", Закону України "Про пiдприємства України", Закону України "Про цiннi папери та фондову бiржу", Закону України "Про банкрутство". Закону України "Про приватизацiю державного майна". Постанови КМ України "Про порядок перетворення в процесi приватизацiї державних, орендних пiдприємств i пiдприємств зi змiшаною формою власностi у вiдкритi акцiонернi товариства" вiд 11.09.1995 р. Державна реєстрацiя Товариства зроблена вiдповiдно до Розпорядження Слов'янського районного виконавчого комiтету Ради народних депутатiв вiд 19.08.1994 р. № 19/1-Р. Виконкомом Слов'янської райради Товариству видане Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи, включено в Єдиний державний реєстр пiдприємств i органiзацiй України (ЕДРПОУ) за № 05419152. За роки дiяльностi профiль виробництва не змiнювало. Основним предметом дiяльностi акцiонерного товаритсва на внутрiшньому та зовнiшньому ринку є: задоволення потреб внутрiшнього та зовнiшнього ринку полiетиленовими кабельними муфтами та iншими видами продукцiї(робiт,послуг),одержання прибутку i реалiзацiї на цiй основi економiчних iнтересiв акцiонерiв. Мiсцезнаходження пiдприємства: 84112 Україна, Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Мартиненка, 73. 26.04.2010р.рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" (Протокол №1 вiд 26.04.2010р.)згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" змiнив назву Вiдкрите акцiонерне товариство "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" на Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" . Злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл: За звiтний 2011 рiк злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не проводилися. Згiдно рiшення загальних зборiв вiд 26.04.2011р. внесено змiни до Статуту: п.5.29. викладено у новiй редакцiї "Укладання договорiв купiвлi-продажу акцiй Товариства, яке пройшло процедуру лiстингу на фондовiй бiржi, здiйснюється лише на цiй фондовiй бiржi. Акцiї Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовiй бiржi, за винятком продажу шляхом проведення на бiржi аукцiону"; п.5.34. викладено у новiй редакцiї "Особа (особи, що дiють спiльно), яка придбала 50 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства (далi - контрольний пакет акцiй), протягом 20 днiв з дати придбання контрольного пакета акцiй зобов'язана запропонувати всiм акцiонерам придбати у останнiх простi акцiї Товариства. Зазначена особа (особи, що дiють спiльно) надсилає до Товариства публiчну не вiдкличну пропозицiю (оферту) для всiх акцiонерiв - власникiв простих акцiй Товариства про придбання акцiй на адресу за мiсцезнаходженням Товариства на iм'я Правлiння та повiдомляє про це Державну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку i кожну фондову бiржу (бiржi), на якiй Товариство пройшло процедуру лiстингу. Правлiння Товариства зобов'язане надiслати зазначену письмову пропозицiю кожному акцiонеру вiдповiдно до реєстру акцiонерiв Товариства протягом 10 днiв з моменту отримання вiдповiдних документiв вiд особи (осiб, що дiють спiльно)"; у п.8.1.15 додано "Повiдомлення кожному акцiонеру про змiни до порядку денного здiйснюється Товариством через поштове вiдправлення у формi рекомендованого листа з повiдомленням про вручення. Товариство таким же чином надсилає повiдомлення про змiни у порядку денному Загальних зборiв фондовiй бiржi (бiржам), на якiй Товариство пройшло процедуру лiстингу"; п.8.1.29. викладено у новiй редакцiї "Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенiв для голосування. Бюлетень для голосування (крiм кумулятивного голосування) повинен мiстити: 1) повне найменування Товариства; 2) дату i час проведення Загальних зборiв; 3) перелiк питань, винесених на голосування, та проекти рiшень з цих питань; 4) варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи "за", "проти", "утримався"); 5) застереження про те, що бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) i в разi вiдсутностi такого пiдпису вважається недiйсним; 6) зазначення кiлькостi голосiв, що належать кожному акцiонеру. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен мiстити: 1) повне найменування Товариства; 2) дату i час проведення Загальних зборiв; 3) перелiк кандидатiв у члени органу Товариства iз зазначенням iнформацiї про них вiдповiдно до вимог, встановлених ДКЦПФР; 4) мiсце для зазначення акцiонером (представником акцiонера) кiлькостi голосiв, яку вiн вiддає за кожного кандидата; 5) застереження про те, що бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) i в разi вiдсутностi такого пiдпису вважається недiйсним; 6) зазначення кiлькостi голосiв, що належать кожному акцiонеру. У разi проведення голосування з питань обрання органiв управлiння та контролю Товариства бюлетень для голосування повинен мiстити прiзвище, iм'я та по батьковi кандидата (кандидатiв). Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються Правлiнням Товариства не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо обрання кандидатiв до складу органiв товариства - не пiзнiше нiж за 4 днi до дати проведення загальних зборiв, а в разi скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв у випадках, передбачених частиною шостою статтi 47 цього Закону України ?Про акцiонернi товариства?, - акцiонерами, якi цього вимагають. Акцiонери мають право до проведення загальних зборiв ознайомитися з формою бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка або на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника). У разi якщо бюлетень для голосування мiстить кiлька питань, винесених на голосування, визнання його недiйсним щодо одного питання є пiдставою для визнання недiйсним щодо iнших питань. Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. Бюлетень для голосування видається акцiонеру (його представнику) реєстрацiйною комiсiєю пiд час проведення реєстрацiї участi у загальних зборах акцiонерiв"; доданi новi пункти: "8.1.40. У разi якщо кiлькiсть акцiонерiв Товариство становитиме одну особу, положення Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборiв не застосовуються. 8.1.41. Повноваження Загальних зборiв Товариства, передбаченi цим Статуту, а також внутрiшнiми документами Товариства, здiйснюються акцiонером одноосiбно. 8.1.42. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, оформляється ним письмово (у формi рiшення) та засвiдчується печаткою Товариства або нотарiально. Таке рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв Товариства. 8.1.43. Обрання персонального складу Наглядової ради (у разi її створення) здiйснюється без застосування кумулятивного голосування. 8.1.44. У разi, якщо рiшення Загальних зборiв або порядок прийняття такого рiшення порушують вимоги чинного законодавства чи Статуту, акцiонер, права та охоронюванi законом iнтереси якого порушенi таким рiшенням, може оскаржити це рiшення до суду протягом трьох мiсяцiв з дати його прийняття"; п.13.5. викладено у новiй редакцiї "Аудиторська перевiрка дiяльностi Товариства також має бути проведена на вимогу акцiонера (акцiонерiв), який є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства. У такому разi акцiонер (акцiонери) самостiйно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фiрмою) договiр про проведення аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, в якому зазначається обсяг перевiрки. Витрати, пов'язанi з проведенням перевiрки, покладаються на акцiонера (акцiонерiв), на вимогу якого проводилася перевiрка. Загальнi збори акцiонерiв можуть ухвалити рiшення про вiдшкодування витрат акцiонера (акцiонерiв) на таку перевiрку. Товариство зобов'язане протягом 10 днiв з дати отримання запиту акцiонера (акцiонерiв) про таку перевiрку забезпечити аудитору можливiсть проведення перевiрки. У зазначений строк Правлiння має надати акцiонеру (акцiонерам) вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки. Аудиторська перевiрка на вимогу акцiонера (акцiонерiв), який є власником бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, може проводитися не частiше двох разiв на календарний рiк. У разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера, який є власником бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, Правлiння Товариства зобов'язане надати завiренi копiї всiх документiв за його вимогою протягом п'яти днiв з дати отримання вiдповiдного запиту аудитора". п.13.6.викладено у новiй редакцiї "Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за його рахунок Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), а в разi її вiдсутностi - аудитором. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), за рiшенням Загальних зборiв, Правлiння, голови Правлiння або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рiшення про iншi джерела вiдшкодування витрат на проведення такої перевiрки"; пункти 13.7, 13.8, 13.9 виключенi; доданi пункти: "17.3. Товариство зобов'язане у строки, встановленi чинним законодавством з дати прийняття Загальними зборами Товариства вiдповiдного рiшення повiдомити орган, що провiв реєстрацiю, про змiни, якi внесли до цього Статуту, для внесення необхiдних змiн до державного реєстру. 17.4. Змiни до Статуту Товариства набирають чинностi для третiх осiб з дня їх державної реєстрацiї, а у випадках, встановлених законом, з дати повiдомлення органу, що здiйснює державну реєстрацiю, про цi змiни. "

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

ПрАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" є пiдприємством, яке в результатi приватизацiї набуло форми акцiонерного товариства, адаптуючись до нових економiчних умов, визначило основнi напрямки свого розвитку, сформувало працездатний колектив та активiзувало пошук фiнансових ресурсiв для здiйснення своїх стратегiчних планiв, працює лише в iнтересах його власникiв. Пiдприємство структурних пiдроздiлiв не має. Емiтент ПрАТ "СЗЕВ" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом. Протягом звiтного перiоду пiдприємство проводило iнвестування в планi полiпшення та модернiзацiї виробничих основних засобiв, але не приймало участi у створеннi спiльних пiдприємств. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалося, головний цех - цех по виробництву кабельних муфт для з'єднування кабелiв високої напруги (з'єднувальнi СТп, та кiнцевi КВТп, КНТп) та полiетиленових труб рiзного диаметру. ПрАТ виробляє продукцiю на основi полiетилену. Пiдприємство перспективне, бо є одним iз вiтчизняних виробникiв цiєї продукцiї. Пiдвищення якостi товару та оновлення i модернiзацiя деяких частин виробничих основних засобiв, реклама приведуть до потрiбного рiвня побуту товару. В 2011 року надавалися в аренду частина основних засобiв пiдприємства. Це дало додаткову суму до доходу пiдприємства, яка склала 34734 грн.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

ПрАТ "СЗЕВ" протягом звiтного року не припиняло своїх напрямкiв дiяльностi. Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб у звiтному перiодi не мали мiсця.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика ПрАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" вибрана згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть України" вiд 16.07.1999 р. за № 996-ХIУ i "Положення бухгалтерського облiку згiдно наказу Мiнфiну України" Про затвердження плану рахункiв бухгалтерського облiку та iнструкцiї про його використання " вiд 30.09.1999 р. за № 291. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України щодо складу та порядку заповнення рiчного звiту пiдприємств, з дотриманням схвалених рекомендацiй з пiдготовки рiчної звiтностi вiдповiдно вимогам МСБО та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та "Наказу про облiкову полiтику". Товариством виданий наказ вiд 04.01.2011 р. № 1 "Про органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi", у якому ПрАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" застосовує норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв, передбаченi законодавством. Методи нарахування амортизацiї: В бухгалтерському облiку пiдприємства використовується при начисленнi амортизацiї ОЗ прямолiнiйний метод. Лiквiдну вартiсть ОЗ для цiлей амортизацiї прийнято примiняти рiвну нулю. Витрати, понесенi на поточний ремонт та обслуговування основних засобiв, включаються в рахунок витрат. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об`єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Метод оцiнки вартостi запасiв: Товариством протягом 2011 року дотримувався принцип послiдовностi, що передбачає незмiннiсть обраної пiдприємством облiкової полiтики. З метою упорядкування фiнансових звiтiв вiдповiдно до П(С)БО протягом 2011 р. були встановленi такi принципи облiкової полiтики. До малоцiнних i швидкозношувальних предметiв вiдносяться предмети термiном використання не бiльше одного року. Вартiсть малоцiнних i швидкозношувальних предметiв, переданих в експлуатацiю, списуються з балансу. З метою забезпечення збереження МШП ведеться оперативний облiк в кiлькiсному вираженнi таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом термiну їх фактичної експлуатацiї. Запаси товаро-матерiальних цiнностей оцiнюються i облiковуються згiдно ПБО № 9. В облiку втрат запасiв використовуюється метод ФIФО. Оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй, тощо: Зобов`язання пiдприємства облiковуються i визначаються тодi, коли товари, матерiали та iншi ресурси . а також роботи та послуги отриманi пiдприємством вiд постачальникiв. ПрАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" має поточнi фiнансовi iнвестицiї. Фонди ПрАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" формуються згiдно Статуту. Податковий облiк ведеться згiдно податкового законодавства. Прибуток визначається в момент збiльшення активу або зменшення зобов'язань, що обумовлює збiльшення власного капiталу (за винятком внескiв учасникiв пiдприємства); витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань. Товариством застосовується План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та установ, а також iнструкцiя по застосуванню Плану рахункiв, затвердженi наказом Мiнфiна України вiд 30.11.99р. №291. Фiнансова звiтнiсть складалась вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та подавалась користувачам в порядку та обсязi, обумовленим "Порядком представлення фiнансової звiтностi", затвердженим Постановою КМ України * вiд 28.02.2000р. №419.Змiн в облiковiй полiтицi протягом року не було. Помилки минулих рокiв не виявленi. Важливi або iстотнi подiї, що могли призвести до можливих ризикiв у перiод iз 1 сiчня 2012 року по дату затвердження фiнансових звiтiв на зборах акцiонерiв не вiдбувалися, а саме: - нiякi дебiтори Товариства, заборгованiсть яких ранiше була признана сумнiвною, не були об'явленi банкрутами; - iнформацiя про фiнансовий стан i пiдсумки дiяльностi дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств, яка б свiдчила про стiйке зниження вартостi їх акцiй на фондових бiржах, не отримувалась (Товариство не має дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств); - продаж запасiв, яка свiдчить про необгрунтованi оцiнки чистої вартостi їх реалiзацiї на дату балансу, не проводилася; - матерiали об уточненнi розмiру страхового возмiщення, переговори по якому велися на звiтну дату, вiд страхових органiзацiй не отримувались; - помилки чи порушення законодавства, якi призвели до викривлення даних фiнансової звiтностi, не були виявленi; - рiшення про реорганiзацiю Товариства не приймалися; - придбання цiлiсного майнового комплексу не вiдбувалося; - рiшення про припинення операцiй, якi складають значну частину основної дiяльностi пiдприємства, не приймались; - знищення (втрата) активiв пiдприємства у наслiдок пожару, аварiї, стихiйного лиха чи iншої надзвичайної подiї не вiдбувалося; - рiшення вiдносно емiсiї цiнних паперiв не приймалось; - непрогнозованих змiн iндексiв цiн та валютних курсiв не сталося; - контракти по значним капiтальним та фiнансовим iнвестицiям не заключалися; - законодавчi акти, якi б значно впливали на дiяльнiсть Товариства, не приймалися; - дивiденди за звiтний перiод пiсля дати балансу оголошенi не були. Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Товариство припускалося, що буде продовжувати дiяльнiсть в найближчому майбутньому, тобто те, що буде здiйснювати нормальну дiяльнiсть не менше року пiсля закiнчення звiтного перiоду, i що у нього немає нi намiрiв, нi необхiдностi в лiквiдацiї або суттєвому зменшеннi масштабiв дiяльностi. Таким чином, активи i пасиви облiковувалися, виходячи з припущення, що пiдприємство буде мати спроможнiсть реалiзувати свої активи i виконати свої зобов'язання при нормальному станi справ (не термiново).

Текст аудиторського висновку

"17" квiтня 2012 р. м.Слов'янськ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПрАТ " Слов'янський завод електромонтажних виробiв " станом на 31.12.2011р. 1. Адресат. Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва Приватного акцiонерного товариства "Слов'янський завод електромонтажних виробiв", фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку при розкриттi рiчної iнформацiї емiтентом. 2. Вступний параграф 2.1. Основнi вiдомостi про емiтента Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" (далi - Товариство) Код за ЄДРПОУ 05419152 Мiсцезнаходження 84112 Донецька обл.,м.Слов'янськ,вул.Мартиненка,735 Дата державної реєстрацiї 19 серпня 1994 року Мiсце проведення державної реєстрацiї Виконавчий комiтет Слов'янської мiської Ради народних депутатiв 2.2 Опис аудиторської перевiрки Аудит фiнансової звiтностi проведено згiдно iз вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА) мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням аудиторської палати України № 122/2 вiд 31.03.2011 р., в тому числi МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. При заключеннi договору з Товариством на проведення аудиту розмiр суттєвостi помилки (невiдповiдностi даних бухгалтерського облiку даним фiнансової звiтностi) не узгоджувався. Керуючись вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту" при аудиторськiй перевiрцi розмiр суттєвостi помилки визначався виходячи з професiйного судження аудитора стосовно дiй i операцiй, якi можуть призвести до суттєвих помилок та перекручень фiнансової звiтностi i впливати на економiчнi рiшення користувачiв цiєї звiтностi. Пiд час виконання робiт за договором, Аудитором був використаний принцип вибiркової перевiрки iнформацiї. Пiд час перевiрки приймалися до уваги тiльки iстотнi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Нами проводилась вибiркова перевiрка Головної книги, журналiв-ордерiв та реєстрiв аналiтичного облiку. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi у наслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Згiдно з Мiжнародним стандартом аудиту 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту" метою аудиту повного комплекту фiнансового звiту Товариства є пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв до фiнансовою звiтностi, що досягається наданням аудитору можливостi висловити свою думку стосовно того, чи вiдповiдає пiдготовлений фiнансовий звiт у суттєвих аспектах зазначенiй концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 N 122/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв", та з урахуванням вимог Рiшення ДКЦПФ № 1360 вiд 29.09.2011 р. "Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)". 2.3. Опис важливих аспектiв облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика Товариства базується на П(С)БО в Українi та затверджена наказом № 1 вiд 04.01.2011 р. Важливi аспекти облiкової полiтики Товариства: - первiсну оцiнку об'єктiв основних засобiв здiйснювати з урахуванням фактичних витрат на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв для цiлей амортизацiї прийняти рiвну нулю. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювати iз застосуванням прямолiнiйного методу; - вартiсний критерiй вiднесення необоротних матерiальних активiв до складу малоцiнних встановлено на рiвнi 1.000,0 грн. Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних вiдбувається у розмiрi 100 % їх вартостi об'єкта в першому мiсяцi його використання. Аналiтичний облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, незавершеного будiвництва вести по кожному iнвентарному об'єкту; - Лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв для цiлей амортизацiї прийняти рiвну нулю. Амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати iз застосуванням прямолiнiйного методу; - Придбанi або виготовленi запаси зараховуються на баланс Пiдприємства по їхнiй фактичнiй собiвартостi, що визначається виходячи з витрат на їхнє придбання або виготовлення. При вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО. На дату балансу вiдображати запаси за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати кожне їхнє найменування або однорiдну групу; - Метод визначення величини резерву сумнiвних боргiв - застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi за яким величина резерву визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв; - Рiшення про створення щомiсячного резерву на забезпечення оплати вiдпусток працiвникiв, а також узгодження вiдсоткiв для його формування фiксується окремим розпорядженням. Резервування коштiв на забезпечення додаткового пенсiйного забезпечення, забезпечення гарантiйних зобов'язань - не проводити. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства станом на кiнець останнього дня звiтного року. 2.4. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї Пiд час аудиту було перевiрено повний комплект фiнансової звiтностi у складi: Фiнансового звiту малого пiдприємства (у складi Балансу станом на 31.12.2011 р., Форма №1-м та Звiту про фiнансовi результати за рiк 2011, Форма № 2-м). Головну книгу за 2011 рiк. Журнали - ордери за 2011 рiк. Вiдомостi аналiтичного облiку за 2011 рiк. Первиннi документи за 2011 рiк (вибiрково). До аудиторської перевiрки також надавались: Статут Товариства, довiдка статистики про включення до ЄДРПОУ, Свiдоцтво про державну реєстрацiю, наказ "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики пiдприємства", документи, що висвiтлюють важливi аспекти облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi, наказ щодо проведення рiчної iнвентаризацiї № 52 вiд 24.10.2011 р. станом на 02 грудня 2011 р., Заключний Акт за пiдсумками рiчної iнвентаризацiї за 2011 р вiд 02.12.2011 р., зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв станом на 21.03.2012 р., тощо. 3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); стан корпоративного управлiння у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов?язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, на розкриття умовних активiв та зобов?язань на звiтну дату, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються в фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 4. Вiдповiдальнiсть аудитора. Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi у наслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб?єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб?єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Тобто Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 5. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi. МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" розглядає вiдповiдальнiсть аудитора за надання вiдповiдного звiту за обставин, якщо формуючи думку згiдно з МСА 700 "Формулювання думки та подання звiту щодо фiнансової звiтностi", аудитор доходить висновку про необхiднiсть модифiкацiї аудиторської думки щодо фiнансової звiтностi. Аудиторськi докази, отриманi Аудитором є достатнiми та прийнятними для формування пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки. До модифiкацiї думки аудитора призвело наступне: Аудитор не приймав участь в спостереженнi за проведенням iнвентаризацiї оборотних, необоротних активiв та зобов'язань, оскiльки договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi укладено пiсля її проведення, тому не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для об?рунтування думки щодо цих статей. На пiдприємствi iнвентаризацiю виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Тому аудитор доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. 5.1. Загальний висновок аудитора (умовно - позитивний). Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обгрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту. Також були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 570 "Безперервнiсть" аби визначити достатнiсть розкриття iнформацiї, завдяки якiй користувач звiтностi має можливiсть визначитись щодо того, чи суб'єкт господарювання може бути не в змозi продовжувати реалiзовувати свої активи та погашати зобов'язання в звичайному ходi бiзнесу. Ми провели аудит повного комплекту фiнансової звiтностi ПрАТ"СЗЕВ", яка включає Баланс станом на 31.12.2011 року та звiт про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана Товариством для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV, нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку П(С)БО, що базуються на Мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки Аудиторська фiрма "АудиконД" за результатами перевiрки, з урахуванням вищевикладеного, висловлює умовно-позитивну думку щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "СЗЕВ" станом на 31.12.2011 р., тому що вважає, що за винятком зауважень, освiтлених у висновку та коригувань (при наявностi таких), що мали б виявитися необхiдними, якби ми змогли перевiрити, зокрема, наявнiсть товарно-матерiальних запасiв, фiнансова звiтнiсть в цiлому пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку, вiрогiдно i повно вiдбиває у всiх iстотних аспектах реальний склад активiв i пасивiв суб'єкта, що перевiрявся, дає достовiрне i повне уявлення про фактичне фiнансове положення Приватного акцiонерного товариства ?СЗЕВ? станом на 31 грудня 2011 року, а також вiдповiдає нормативним документам України по бухгалтерському облiку i звiтностi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi України та Концептуальнiй основi пiдготовки та представлення фiнансової звiтностi, передбаченiй Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV, нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку П(С)БО, що базуються на Мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок. В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства. 6. Iнша допомiжна iнформацiя 6.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень статтi 155 Цивiльного кодексу України "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Вартiсть чистих активiв акцiонерного Товариства станом на 31.12.2011 р. складає 20,8 тис. грн. Статутний капiтал складає 13,2 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 7,6 тис. грн. Аудитори зауважують, що вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу та що вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України Товариством дотримуються. 6.2 Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подасться до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю у вiдповiдностi з МСА 720 ?Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть?. В результатi проведення аудиторських процедур було отримано достатньо пiдтверджень щодо виникненнi iстотних подiй, якi протягом 2011 року вiдбулись у Товариста : - змiни у складi посадових осiб (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 26.04.2011 р.). У 2011 роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства не скликались. Запровадженi аудиторськi процедури не виявили iнших фактiв або подiй, якi вiдбулися у Товариства протягом звiтного року або пiсля 31.12.2011 року, але до дати складання аудиторського висновку, та могли б вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На нашу думку: - iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" Товариством не оприлюднювалась в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi, оскiльки на момент їх здiйснення цього не вимагало законодавство; - аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що повна фiнансова звiтнiсть Товариства була суттєво викривлена у зв'язку iз подачею до комiсiї iншої, нiж описана вище, iнформацiї, що розкривається та оприлюднюється емiтентом цiнних паперiв згiдно норм дiючого законодавства. 6.3. Виконання значних правочинiв Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2010 р. складає 1.307,6 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 130,7 тис. грн. На чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 26.04.2011 р.) було визначено порядок, за яким Товариство може укладати такi договори, а саме : Правлiння самостiйно приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної (2010 р) фiнансової звiтностi Товариства. Здiйснення правочинiв предметом яких є майно або послуги вартiсть яких становить 50% та бiльше % вартостi активiв за даними останньої рiчної (2010 р.) фiнансової звiтностi Товариства, лише за рiшенням Загальних зборiв товариства. Аудитор виконав процедури перевiрки на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог щодо виконання значних правочинiв та дiйшов висновку : На нашу думку: Товариство в 2011 р. дотримувалося вимог законодавства України, зокрема ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо здiйснення значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). 6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". Формування складу органiв корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до статтi 8 Статуту Товариства затвердженого загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 26.04.2011 р.) та зареєстрованого 29.04.2011 р. Виконавчим комiтетом Слов'янської мiської ради. Протягом звiтного перiоду в акцiонерному товариствi було передбачено функцiонування наступних органiв управлiння: Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства; Правлiння - виконавчий орган Товариства; Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор). Правовий статус, порядок пiдготовки, скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а також прийняття ними рiшень закрiплено в п.8.1 ст.8 Статуту Товариства. Вiдповiдно до положень ст. 51 Закону України "Про акцiонернi товариства" та враховуючи те, що кiлькiсть акцiонерiв-власникiв простих акцiй Товариства становить 7 (Сiм) осiб, Наглядова рада в Товариствi не створюється. Повноваження наглядової ради, що передбаченi Законом України "Про акцiонернi товариства", крiм повноважень з пiдготовки та проведення Загальних зборiв здiйснюються, Загальними зборами. Повноваження наглядової ради з пiдготовки та проведення Загальних зборiв здiйснюються Правлiнням. Правовий статус, порядок обрання, склад, строк повноважень та органiзацiя роботи Правлiння Товариства закрiплено в п.8.2 ст.8 Статуту Товариства. На загальних зборах Товариства за 2010 р. пiдтверджено повноваження Правляння. Правовий статус, склад, строк повноважень та органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства закрiплено в п.8.3 ст.8 Статуту Товариства. У зв'язку iз тим, що в Товариствi кiлькiсть акцiонерiв - власникiв простих акцiй не перевищує 100 осiб, у Товариствi запроваджено посаду Ревiзора. Ревiзора обирають Загальними зборами акцiонерiв на перiод протягом 5 рокiв, що вiдповiдає вимогам ст. 33 Закону про акцiонернi товариства щодо виключної компетенцiї загальних зборiв. На загальних зборах акцiонерiв за 2010 р. було прийняте рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї, лiквiдацiю Ревiзiйної комiсiї (за результатами голосування за питанням 11 порядку денного Загальних зборiв), а обрання Ревiзора вiдповiдно до дiючого законодавства України та статуту Товариства у новiй редакцiї є необов'язковим. У зв?язку з чим запропоновано: Ревiзора не обирати. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений вимогами ст.32 Закону України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня, наступного за звiтним роком. У звiтному роцi, 26 квiтня 2011 р., вiдбулися черговi загальнi збори за 2010 рiк. Згiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Товариство може прийняти рiшення щодо запровадження посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Товариство у встановленому порядку має право також обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Однак, загальнi збори акцiонерного товариства не обирали корпоративного секретаря та не прийняли рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора. Функцiї корпоративного секретаря виконує Голова правлiння; виконання функцiй внутрiшнього аудитора в Товариствi не передбачено. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю, вважає за необхiдне зазначити що система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. Керiвництво Товариства в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у Товариствi. Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" на нашу думку: 1. Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. 2. Наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. 3. Система внутрiшнього контролю на Пiдприємствi створена, та дiє. 6.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 355 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi Товариство наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальну стратегiю управлiння ризиками в Товариствi визначає Правлiння, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Голова Правлiння. На нашу думку: Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства чи помилки. 7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Приватне пiдприємство ?Аудиторська фiрма "АудиконД" код ЕДРПОУ 31205479 мiсцезнаходження : 84121 Україна, Донецька обл., м.Слов'янськ, провул.Виноградний, 9/29 тел./факс (06262) 3-62-95) Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2464 згiдно рiшення АПУ вiд 26.01.2001 р. № 98, дiя подовжена до 04.11.2015 р. згiдно Рiшення АПУ вiд 04.11.2010 р. № 221/3 8. Дата i номер договору на проведення аудиту: Договiр № 53/12-А вiд 01.03.2012 р. 9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: аудит проводився з 01 березня 2012 р. по 17 квiтня 2012 р. Аудитор _____________________ О.А.Дригола Сертифiкат аудитора сер. А № 000933 Рiшення АПУ вiд 28.03.1996 р. № 43, дiя подовжена до 28.03.2015 р. згiдно : Рiшення АПУ вiд 25.02.2010 р. № 211/4 Директор аудиторської фiрми "АудиконД" _____________________ О.А.Дригола Сертифiкат аудитора сер. А № 000933 Рiшення АПУ вiд 28.03.1996 р. № 43, дiя подовжена до 28.03.2015 р. згiдно : Рiшення АПУ вiд 25.02.2010 р. № 211/4 Дата аудиторського висновку: 17 квiтня 2012 року Висновок складено у 3-х примiрниках на адресу : 1-2) ПрАТ "СЗЕВ"; 3) ПП АФ "АудиконД

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент. Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг. Головним завданням нашого колективу було i є забезпечення потреб пiдприємств усiх форм власностi м. Слов"янська, Донецької областi та iнших регiонiв країни та ближнього закордону полiетиленовими кабельними муфтами для з'єднування кабелiв високої напруги (з'єднувальнi СТп, та кiнцевi внутрiшнi КВТп та новi кiнцеквi поверхневi КНТп) та полiетиленовими трубами рiзного диаметру. Вся продукцiя, яка реалiзовувалася - якiсна. Основна продукцiя, що виробляє ПрАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" кабельнi муфти, якi використовуються для монтажу кабелiв. Також пiдприємство виробляє полiетиленовi труби рiзного диаметру та кольору. Претензiй вiд споживачiв на якiсть кабельних муфт та трубки не надходило. Зауважень по якостi, засобам облiку продукцiї не виявлено. Перспективи виробництва окремих видiв продукцiї: кабельнi муфти, рiзнокольорова труба полiетиленова. Лише дотримуючи умову: гiдна якiсть - вигiдна цiна, можна вивести ТМ <ЕРА>в лiдери по продажах на українському ринку. Для досягнення цiєї мети в 2011г. були проведенi наступнi заходи: 1. Вироблена розробка нових моделей муфт. Асортиментний портфель пiдприємства збiльшений з 97 до 118 одиниць. 2. Вироблений пошук нової якiсної сировини рiзних марок i рiзного призначення. 3. Вироблений пошук постачальникiв необхiдних комплектуючих. Налагоджена спiвпраця з багатьма постачальниками України, Росiї, Бiлорусi. 4. Вироблений випуск гiльз i наконечникiв нашим постачальником по розробках, кресленнях i спецзавданнi комерцiйної служби. 5. Вироблена розробка i впровадження нових форм для виробництва рукавичок. 6. Розробленi форми i упроваджено виробництво iзоляторiв. 7. Постiйно проводився аналiз цiн конкурентiв i аналiз конкурентоспроможностi. 8. Пройдени випробування i отриманий Сертифiкат вiдповiдностi за системою УкрСепро. 9. Вироблений пошук нових потенцiйних клiєнтiв, поширена iнформацiя про <нового>виробника. 10. Пiдготовленi та зараєстрованi Технiчнi умови ТУ У 31.2-05419152-001:2011 Клiєнтська база збiльшена в десятки разiв. Показники реалiзацiї готової продукцiї ПрАТ "СЗЕВ" за 2009 - 2011 рр. (тис.грн.). Найменування показникiв 2009 р. 2010 р. 2011 р. Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв, робiт,послуг) 332,2 1973,1 2070,8 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї(товарiв,робiт,послуг) 413,2 1733,6 1262,6 Валовий прибуток (збиток) -81,0 239,5 808,2 Залежнiсть вiд сезонних змiн. Процент продажу окремих видiв продукцiї залежить вiд сезонних змiн, взимку вiн найнижчий. Влiтку, восени та навеснi продукцiя має вищий побут, бо в цей час проводяться роботи з ремонту, або налагодження нових лiнiй електропостачання та зв'язку. Основнi ринки збуту та основнi клiєнти емiтента. Основнi ринки збуту кабельних муфт та труб - це електропостачальнi пiдприємства, великi заводи та монтажнi органiзацiї Донецького регiону та України в цiлому. Споживачами являються пiдприємства всiх форм власностi та фiзичнi особи м. Слов'янська та iнших населених пунктiв Донецької областi . Торгiвля кабельними муфтами та трубкою нашим пiдприємством здiйснюється оптова i роздрiбна. Основнi клiєнти в 2011 роцi: Бiзнесторгкомпанi ТОВ, ВАМАЛ ТОВ, ВУВКГ МКП м. Херсона, Дружкiвське рудоуправлiння ПАТ , ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ ПАТ, Захiденерго ПАТ, Спецмаш ТОВ, Iловайська дистанцiя електропостачання Дон.жд, Луганський трубний завод та iншi. Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент. Основнi ринки збуту: Україна. Продукцiя реалiзується самовивозом клiєнтiв або перевозиться автоперевiзниками вантажу, оптом та в роздрiб, по авансових сплатах на банкiвськi рахунки, деколи з пiсляплатою. Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту. Конкуренцiя на ринку збуту складна. Багато видiв кабельних муфт ввозяться з ближнього та далекого зарубiжжя, працювати в таких умовах складно. Постiйно покращуємо якiсть товару, покращення цiнової полiтики, гнучка система знижок та впровадження реклами на загальнодоступних сторiнках Iнтернету, в пресi, в друкованих виданнях та на бiгбордах. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн. Сировиною для виробництва кабельних муфт є полiетилен марки 102-10К, виробником якого є ТОВ "Полiмiр" м. Новополоцьк, Бiлорусь. Цiни на сировину постiйно зростають. Особливiстю стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть ємiтент є вiдсутнiсть сировинної бази на Українi. Протягом звiтного року полiетилен 102-10К В/Г був закуплений у пiдприємства - дiлера "Белнафтохiм" ТОВ з iноземними. iнвестицiями за цiнами набагато вищими нiж у виробникiв. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку. На сьогоднiшнiй день на ринку електромонтажних виробiв на територiї України основна доля ринку належить добре зарекомендувавшим себе крупним росiйським компанiям. Перед тим, як проводити рекламну компанiю, було проведено маркетингове дослiдження ринку термоусаджувальних кабельних муфт серед постiйних та потенцiйних клiєнтiв ПрАТ "СЗЕВ". Якiсть товару при виборi виробника стоїть на першому мiсцi (43%), на другому мiсцi - цiна (35%). Таким чином в суммi (78%) цi два параметри являються важливими для бiльшостi опитаних респондентiв. Рiвень впровадження нових технологiй товарiв дуже низький. Досвiд показує, що виробництво знаходиться пiд впливом циклiчних коливань та пiд значною залежнiстю вiд загальних економiчних умов, доходiв споживачiв, наявностi джерел фiнансування та вартостi кредитiв. Крiм того, iстотно впливає i ризик, пов"язаний зi змiною державного законоутворення щодо оподаткування, тощо, а також вiдсутнiсть сировинної бази на Українi. Це значно впливає на формування цiн на продукцiю та на її попит. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента. Конкурентами в галузi є ТОВ "Конкорд" м. Київ, пiдприємства Росiї, Фiрма "Рейхем", Нiмеччина. Продукцiї нашого пiдприємства бракує недостатньо новiтної комплектацiї. На ринку крiм нашого пiдприємства та спецiалiзованих пiдприємств виробляючих кабельнi муфти, збутом їх також займаються приватнi пiдприємства, дилери та малi пiдприємства. Кабельнi муфти з полiетилену та трубка завозяться в великому асортиментi з Росiї та Китаю, що значно знижує попит на нашу продукцiю. Особливостi продукцiї (послуг) емiтента: виготовляємо кабельнi муфти та термоусажувану трубку з екологiчно чистого полiетилену, неповторний дизайн термоусаджувальної перчатки для муфт, муфти нашого пiдприємства витримують значно бiльшу напругу, нiж зазначено у ГОСТах. Перспективнi плани розвитку емiтента. Розширення виробництва по виготовленню кабельної продукцiї, полiетиленової стрiчки, пакетiв. В 2012 роцi планується послiдовно продовжувати реконструкцiю старих функцiонуючих станкiв та робочих примiщень. Основними напрямками роботи ПрАТ у 2012 роцi є: - модернiзацiя виробництва; - розширення асортименту продукцiї. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання. Основними постачальниками сировини, матерiалiв та послуг, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання є Запчастина-Комп ТОВ, Лiмiт ТОВ, Краматорське УТОС, Мiоком ПП, ТОВ "Азовськаяї кабельнаяї компанiя", Макiїв.Держ.науково.-дослiджувальний иiститут, Мет-Ал ПП, Одеський завод кабельної арматури ТОВ, Ростехiзоляцiя ТОВ, Спектр Електротехнiчна Компанiя ТОВ, Вузол КП.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Iнформацiя з 2007 р. по 2011 рiк про основнi придбання та вiдчуження. Первiсна вартiсть основних фондiв Товариства складала на кiнець 2006р. 1007,2 тис.грн. За 2007 рiк нараховано амортизацiї всього 52,4 тис.грн, що склала ступiнь зносу виробничих засобiв станом на 31.12.2007 року - 46,07 % вiд первинної вартостi. Пiдприємством обрано прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Ступiнь використання основних засобiв в 2007 роцi склала 60% вiд вартостi виробничих потужностей. Протягом 2007 року Товариством освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 49,7 тис.грн., у тому числi на капiтальне будiвництво - 23,3 тис.грн., ремонт основних засобiв, машин та обладнання - 21,1 тис. грн. придбання основних засобiв - 5,3 тис.грн. Протягом 2007 року вибуло основних засобiв первинною вартiстю на 89,2 тис.грн., з них: - машини та обладнання - 84,1 тис. грн.; - транспортних засобiв - 5,1 тис.грн. Пiдприємством прийнято рiшення не робити переоцiнку об"єктiв ОЗ, оскiльки їх залишкова вартiсть значно (бiльш нiж на 10%) не вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу. На кiнець року в єксплуатацiї знаходиться 34 одиниць повнiстю самортизованих основних засобiв первинною вартiстю 22,6 тис.грн. Всi витрати на ремонт основних засобiв протягом року вiднесенi на витрати операцiйної дiяльностi. Незавершенi капiтальнi вкладення не значаться. Обмежень на використання майна немає. Протягом 2007 року нiяку дебiторську заборгованiсть не було визнано безнадiйною та списано за рахунок резерву сумнiвних боргiв. На дату балансу коефiцiєнт сумнiвностi визначено по окремим дебiторам (ПП Савинкова Н.О.) рiвним 0, 23 тому резерв сумнiвних боргiв залишився у сумi 2,5 тис. грн. Списано суму заборгованостi з резерву сумнiвних боргiв за рiшенням суду по ПП "Компанiя РЕМ i БУД" в розмiрi 8,6 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги протягом року значно знизилась (на 16,9 тис. грн, або на 72,1 %). Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги склала на дату балансу 3,9 тис.грн., первiсна вартiсть цiєї заборгованостi склала на дату балансу 6,4 тис.грн., Довгострокова дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату упорядкування балансу на пiдприємствi вiдсутня. Первiсна вартiсть основних фондiв Товариства на початок звiтного перiоду 2008 року складала 1007,2 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 2008 року склала 1008,6 тис.грн. За 2008 рiк нараховано амортизацiї всього 52,0 тис.грн, що склала ступiнь зносу виробничих засобiв станом на 31.12.2008 року - 51,52 % вiд первинної вартостi. Пiдприємством обрано податковий метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Ступiнь використання основних засобiв в 2008 роцi склала 60 % вiд вартостi виробничих потужностей. Протягом 2008 року Товариством освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 1,0 тис.грн., у тому числi придбання машин та обладнання - 1,0 тис. грн. Протягом 2008 року не вибувало основних засобiв. Пiдприємством прийнято рiшення не робити переоцiнку об"єктiв ОЗ, оскiльки їх залишкова вартiсть значно (бiльш нiж на 10%) не вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу. На кiнець року в експлуатацiї знаходиться 31 одиниця повнiстю самортизованих основних засобiв первинною вартiстю 30,1 тис.грн. Всi витрати на ремонт основних засобiв протягом року вiднесенi на витрати операцiйної дiяльностi. Незавершенi капiтальнi вкладення не значаться. Обмежень на використання майна немає. Протягом 2008 року нiяку дебiторську заборгованiсть не було визнано безнадiйною але було списано дебiторську заборгованiсть з рахунку резерву сумнiвних боргiв на суму 2,5 тис.грн., тобто дебiторами сплачено на рахунок пiдприємства дебiторську заборгованiсть на цю суму. На дату балансу коефiцiєнт сумнiвностi визначено 0. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги протягом року знизилась (на 3,9 тис. грн, або на 39,06 %). Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги склала на дату балансу 2,5 тис.грн., первiсна вартiсть цiєї заборгованостi склала на дату балансу 2,5 тис.грн., Довгострокова дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату упорядкування балансу на пiдприємствi вiдсутня. За звiтний 2009 рiк введено в дiю основних засобiв та нематерiальних активiв на суму 6210,00 грн. Протягом 2009 року Товариством освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 6210,00 грн., у тому числi придбання машин та обладнання - 1775,00 грн.; iнструменти, прилади та iнвентар на суму 4435,00 грн. На протязi 2009 року не вибувало основних засобiв. Залишкова вартiсть основних засобiв на балансi Вiдкритого акцiонерного товариства "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" станом на 31 грудня 2009 року становить 347,452.03 грн., з них виробничого призначення 346,507.40 грн Первiсна вартiсть основних фондiв Товариства на кiнець звiтного перiоду 2009 року склала 1,014,844.37 грн. За 2009 рiк нараховано амортизацiї всього 41,265.60 грн, що склала ступiнь зносу виробничих засобiв станом на 31.12.2009 року - 40,66 % вiд первинної вартостi. Основнi засоби використовувалися за призначенням, виробничi примiщення i споруди в оренду не надавалися. Ступiнь використання виробничих засобiв в 2009 роцi склала 70% вiд вартостi виробничих потужностей. Обмежень на використання основних засобiв немає, залогу, в тому числi податкового немає. За 2010 рiк введено в дiю основних засобiв та нематерiальних активiв на суму 239395,00 грн. Протягом 2010 року Товариством освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 254471,00 грн., у тому числi придбання машин та обладнання - 162465,00 грн.; iнструменти, прилади та iнвентар на суму 7956,00 грн.; капiтавльний ремонт споруд - 84050,00 грн. На протязi 2010 року лiквiдовано основнi засоби у звязку з неможливiстю їх ремонту на залишкову сумму - 3184,00 грн.. Залишкова вартiсть основних засобiв на балансi Приватного акцiонерного товариства "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" станом на 31 грудня 2010 року становить 532520 грн., з них виробничого призначення 532520грн Первiсна вартiсть основних фондiв Товариства на кiнець звiтного перiоду 2010 року склала 1,230,162.03 грн. За 2010 рiк нараховано амортизацiї всього 51,142.90 грн, що склала ступiнь зносу виробничих засобiв станом на 31.12.2010 року - 56,71 % вiд первинної вартостi. Основнi засоби використовувалися за призначенням, частка виробничiх примiщень i споруд надавалися в оренду . Ступiнь використання виробничих засобiв в 2010 роцi склала 70% вiд вартостi виробничих потужностей. Обмежень на використання основних засобiв немає, залогу, в тому числi податкового немає. Довгострокової дебiторської заборгованостi на кiнець року немає. Iншi необоротнi активи на пiдприємствi вiдсутнi. Пiдприємство планує iнвестувати на придбання основних засобiв, пов`язанi з господарчою дiяльнiстю Товариства. Вартiсть та спосiб фiнансування ще не визначенi Товариством. За 2011 рiк введено в дiю основних засобiв та нематерiальних активiв на суму 483588,89 грн. Протягом 2011 року Товариством освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 484226,39 грн., у тому числi придбання машин та обладнання - 170000,00 грн.; капiтавльний ремонт споруд - 308347,33 грн. На протязi 2011 року лiквiдовано основнi засоби у звязку з неможливiстю їх ремонту на залишкову сумму - 4178,17 грн.. Залишкова вартiсть основних засобiв на балансi Приватного акцiонерного товариства "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" станом на 31 грудня 2011 року становить 1639970,84 грн., з них виробничого призначення 1639970,84грн Первiсна вартiсть основних фондiв Товариства на кiнець звiтного перiоду 2011 року склала 2399872,41 грн. За 2011 рiк нараховано амортизацiї всього122218,47 грн, що склала ступiнь зносу виробничих засобiв станом на 31.12.2011 року - 31,64 % вiд первинної вартостi. Основнi засоби використовувалися за призначенням, частка виробничiх примiщень i споруд надавалися в оренду . Ступiнь використання виробничих засобiв в 2011 роцi склала 70% вiд вартостi виробничих потужностей. Обмежень на використання основних засобiв немає, залогу, в тому числi податкового немає. Довгострокової дебiторської заборгованостi на кiнець року немає. Iншi необоротнi активи на пiдприємствi вiдсутнi. Пiдприємство планує iнвестувати на придбання основних засобiв, пов`язанi з господарчою дiяльнiстю Товариства. Вартiсть та спосiб фiнансування ще не визначенi Товариством.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Iнформацiя про основнi засоби емiтента, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини емiтента щодо них, виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання; спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Мiсцезнаходження основних засобiв: м. Слов'янськ, вул. Мартиненка, 73. Основнi засоби ПрАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" утримує тiльки з метою використання їх у процесi виробництва. В балансi вiдображенi тiльки власнi основнi засоби. На територiї пiдприємства знаходяться: Адмiнiстративна будiвля, балансова (залишкова) вартiсть, 114936 грн.; Будинок побутових примiщень заводу, балансо ва (залишкова) вартiсть 149610 грн.; Будинок майстернi - 42669 грн.; Лiнiя електропередач (ЛЕП) - 13451 грн.; Прибудова до заводоуправлiння залишкова вартiсть становить 15032 грн.; Бетонована територiя, балансова вартiсть становить 0,00 грн.; Будiвля бит.примiщ.заводу (каналiзац), залишкова вартiсть становить4262 грн.; Матерiальний склад № 1, балансова (залишкова) вартiсть становить 6491 грн.; Матерiальний склад № 2, балансова (залишкова) вартiсть становить 0,00 грн.; Матерiальний склад № 3 становить 0,00 грн.; Лiнiя для вигот.труб ЛТ-45-6/20, залишкова вартiсть становить 8904 грн.; Отделочно-расточной станок, становить 2732 грн.; ; Станок верт.-хонiнг.3К 833,вартiсть якого становить 2677 грн.; Станок для регулювання топл.апар. - 2349 грн.; Термопластавтомат ДА 3130 (два), залишкова вартiсть яких становить 28386 грн.; Шлiфув.станок для рем.коленвалiв 3А 423, балансова (залишкова) вартiсть становить 2033 грн.; Автомобiль IЖ-2715, залишкова вартiсть становить 0,00 грн.; Компьютери та обчислювальна технiка, залишкова вартiсть яких становить на дату балансу 3863,62 грн. та iншi. За звiтний 2011 рiк введено в дiю основних засобiв та нематерiальних активiв на суму 483588,89 грн. Протягом 2011 року Товариством освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 484226,39 грн., у тому числi придбання машин та обладнання - 170000,00 грн.; капiтавльний ремонт споруд - 308347,33 грн. На протязi 2011 року лiквiдовано основнi засоби у звязку з неможливiстю їх ремонту на залишкову сумму - 4178,17 грн.. Залишкова вартiсть основних засобiв на балансi Приватного акцiонерного товариства "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" станом на 31 грудня 2011 року становить 1639970,84 грн., з них виробничого призначення 1639970,84грн Первiсна вартiсть основних фондiв Товариства на кiнець звiтного перiоду 2011 року склала 2399872,41 грн. За 2011 рiк нараховано амортизацiї всього122218,47 грн, що склала ступiнь зносу виробничих засобiв станом на 31.12.2011 року - 31,64 % вiд первинної вартостi. Основнi засоби використовувалися за призначенням. Ступiнь використання виробничих засобiв в 2011 роцi склала 70% вiд вартостi виробничих потужностей. Строк, протягом якого здiйснюється нарахування амортизацiї згiдно з встановленими державою нормами та методами, є бiльшим, iнодi суттєво бiльшим, нiж строк корисного використання активiв. Обмежень на використання основних засобiв немає, залогу, в тому числi податкового немає. Дiяльнiсть пiдприємства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитися на використанi активiв пiдприємства вiдсутнi. У майбутньому 2012 роцi капiтального будiвництва або розширення виробничих площ не планується у зв'язку з важким фiнансовим становищем. Планується проведення удосконалення обладнання на напиленнi трубки та перчатки, що дасть можливiсть виготовляти бiльш якiсну продукцiю.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Iнформацiя щодо проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента. Досвiд показує, що виробництво знаходиться пiд впливом циклiчних коливань та пiд значною залежнiстю вiд загальних економiчних умов, доходiв споживачiв, наявностi джерел фiнансування та вартостi кредитiв. Крiм того, iстотно впливає i ризик, пов"язаний зi змiною державного законоутворення щодо оподаткування, тощо, а також вiдсутнiсть сировинної бази на Українi . На ринку крiм нашого пiдприємства та спецiалiзованих пiдприємств виробляючих кабельнi муфти, збутом їх також займаються приватнi пiдприємства, дилери та малi пiдприємства. Це значно впливає на формування цiн на нашу продукцiю та на її попит. Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства є низька сплатопроможнiсть та нестабiльнiсть в Українi, стрiмкий рiст цiн на сировину та матерiали, а також цiнова конкуренцiя на ринку збуту серед пiдприємств, якi випускають аналогiчну продукцiю. Високий податковий тиск, нестабiльна законодавча база вкрай негативно вплинула на розвиток промислових товаровиробникiв, в тому числi i на наше Товариство. Наведенi фактори створюють непривабливе середовище для вiтчизняних та iнiоземних iнвестицiй, якi вкрай необхiднi для встановлення нормального функцiонування пiдприємств, створення нових виробничих пiдроздiлiв, модернiзацiї та виробництва конкурентноспроможної продукцiї.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У 2011р. за результатами перевiрки виконання податкового законодавства за 2008-2010р.були накладенi штрафи за порушення законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Джерелом фiнансування капiтальних витрат ПрАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" являються власнi оборотнi кошти. Iнвестицiйнi зобов`язання iнвесторiв вiдсутнi. Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Товариство припускалося, що буде продовжувати дiяльнiсть в найближчому майбутньому, тобто те, що буде здiйснювати нормальну дiяльнiсть не менше року пiсля закiнчення звiтного перiоду, i що у нього немає нi намiрiв, нi необхiдностi в лiквiдацiї або суттєвому зменшеннi масштабiв дiяльностi. Таким чином, активи i пасиви облiковувалися, виходячи з припущення, що пiдприємство буде мати спроможнiсть реалiзувати свої активи i виконати свої зобов'язання при нормальному станi справ (не термiново). Тобто, достовiрнiсть безперервного функцiонування Товариства, як суб'єкта господарювання, достатньо висока. Можливiсть банкрутства невелика.Оцiнка фiнансового стану Товариства, що працює в умовах ринкової економiки, на думку фахiвцiв товариства та фахiвцiв аудиторської фiрми, повиннi вестися по таких напрямках:-оцiнка рентабельностi Товариства;-оцiнка ефективностi управлiння або прибутковостi дiяльностi Товариства;-оцiнка дiлової активностi або капiталовiддача Товариства; -оцiнка фiнансової стiйкостi та незалежностi Товариства;- лiквiднiсть активiв балансу, як основа платоспроможностi Товариства;-визначення iнших фiнансових показникiв Товариства i чинникiв, що впливають на них.Аналiз вiдносних показникiв фiнансового стану Товариства складається в обчисленнi вiдповiдних фiнансових показникiв i їхньої порiвняльної оцiнки, головним чином у часу i просторi. Цi показники можуть складати спiввiдношення показникiв активу i пасиву Балансу у вертикальному i горизонтальному розтинi фiнансових результатiв брутто i нетто, а також спiввiдношення мiж складовими частинами облiку фiнансових результатiв i статей Балансу, обчисленi як за звiтний перiод, так i в динамiцi. В першу чергу розраховувались такi показники фiнансового стану Товариства , як коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, загальної лiквiдностi, фiнансової стiйкостi, структури капiталу. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi - вiдображає частку короткострокової заборгованостi, яку пiдприємство в змозi погасити в самий найближчий час. Показник визначається вiдношенням розмiру найбiльш лiквiдних активiв до суми найбiльш строкових пасивiв (роздiл Балансу "Поточнi зобов'язання"). У свiтовiй практицi до найбiльш лiквiдних активiв вiдносять грошовi кошти та короткостроковi цiннi папери. В українськiй практицi за умови майже повної вiдсутностi вторинного ринку цiнних паперiв не має сенсу включати цiннi папери до складу найбiльш лiквiдних пасивiв. Оптимальне значення коефiцiєнта: 0,25 - 0,5. У нашому випадку, значення коефiцiєнта станом на 31.12.2006 р. становив 0,07; на 31.12.2007 становив 0,02; на 31.12.2008 року становив 0,02; на 31.12.2009 року становить 0,01, на 31.12.2010 року становить 0,3, на 31.12.2011 року становить 0,34. Тобто, значення показника лiквiдностi на протязi декiлькох рокiв є оптимальним i може абсолютно задовольнити Товариство з огляду на рух грошових коштiв за звiтний перiод.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Замовлення носять поточний характер, не виконаних договорiв на 01.01.2012 рiк немає.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента. Напрямки розвитку пiдприємства в 2012 роцi. Мета заводу при розвитку пiдприємства: - Пiдвищення конкурентоспроможностi заводу. - Зниження собiвартостi продукцiї. - Пiдвищення продажiв готовiй продукцiї. - Завоювання Українського ринку. Методи розвитку: Для того, щоб завод був конкурентоздатним, необхiдно випускати кабельнi муфти дуже високої якостi. Для цього необхiдно: - Здiйснювати постiйний контроль за якiстю продукцiї, що випускається. - Не зупинятися на досягнутому результатi, постiйно удосконалювати технологiї виробництва, вiдстежувати новини науково-технiчного прогресу i застосовувати їх на практицi. - Розширити асортимент продукцiї, що випускається. - Налагодити власне виробництво комплектуючих тим самим виключити зайвi витрати. Зниження собiвартостi. Для зниження собiвартостi продукцiї, необхiдно: - Постiйно контролювати змiну цiн на ринку сировини. Прогнозувати зростання цiн. Здiйснювати своєчаснi закупiвлi при тенденцiях, що намiчаються - Здiйснювати закупiвлi крупними партiями, тим самим, скорочуючи транспортнi витрати. Тим самим можна розраховувати на оптовi цiни. - Завдання технолога - пошук альтернативної сировини, розробка композицiй здатних здешевити готову продукцiю. Пiдвищення продажiв. Для пiдвищення продажiв кабельних муфт необхiдно: - Створення сприятливих умов по розвитку дiлерської системи. Участь в тендерах на обленерго, ж/д i крупних заводах. - Постiйний пошук нових клiєнтiв по засобах Iнтернету i телефонних довiдникiв. - Навiть якщо немає позитивного результату вiдразу, клiєнтовi перiодично нагадувати про ТМ <ЕРА>, повiдомляти про досягнення заводу, акцiях i iн. - Розширення асортименту кабельних муфт, що випускаються. На наступному етапi розвитку пiдприємства (2012г), необхiдне проведення наступних заходiв: 1. Впровадження на пiдприємствi системи контролю якостi вироблюваної продукцiї на всiх етапах виробництва з персональною вiдповiдальнiстю за якiснi показники. 2. Розширення асортименту продукцiї, що випускається: - технологiчна розробка нових типiв муфт; - налагодження випуску муфт для кабелiв з пластмасовою iзоляцiєю i iзоляцiєю iз зшитого полiетилену. 3. Розробка форм i впровадження тривимiрної розтяжки жильних трубок i манжет. 4. Розробка форми i впровадження у виробництво рукавички тiпоразмера 4-3-1. 5. Розробка i впровадження виробництва малих кожухiв (L=900-1000мм) для комплектацiї ними муфт на 1кВ i використаннях як внутрiшнiх кожухiв для 10кВ муфт. 6. Пошук i пiдбiр нового типу клею-розплаву i вдосконалення технологiї його нанесення на вироби. 7. Розширення ринкiв збуту, налагодження зв'язкiв i вихiд на крупних споживачiв: енергогенеруючi i енергозабезпечуючi пiдприємства, оптовикiв, побудова дiлерської мережi

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Основною дiяльнiстю ПрАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" являється виробництво полiетиленових кабельних муфт та їх реалiзацiя. Згiдно плану технiчного переозброєння в 2011 роцi проводились роботи: в сертифiкацiї вiдповiдностi продукцiї ПрАТ; з розробки та регiстрацiї технiчних умов; з проведення значної рекламної компанiї, участi пiдприємства в тендерах, енергозберiганню в адмiнiстративних та промислових будiвлях пiдприємства; iншi роботи по забезпеченню охорони працi, протипожежної безпеки, пiдтримцi високого рiвня готової продукцiї ПрАТ. Витрати по цьому напрямку сягнули 135 тис.грн.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

У 2011р. судових справ не було

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

При калькулюваннi кошторисiв для договорiв пiдприємство враховує змiни, що мають мiсце в економiцi України, в т.ч. стан iнфляцiї, зростання цiн на ТМЦ, змiни в податковому законодавствi, збiльшення мiнiмальної зарплати i т.i. Можливi майбутнi змiни, що обгрунтовуються при їх наявностi, обумовлюються умовами договорiв, контактiв з замовниками. У зв'язку з багатою номенклатурою та походженням змiн в економiцi проведення їх аналiзу практично неможливо. З цих причин практично неможливо передбачити коливання одержуваних прибуткiв. В звiтному перiодi емiтент пред'явлених до нього позовiв не мав. 1. Всi облiгацiї - процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) та iншi цiннi папери не реєструвалися в 2011 роцi. 2. Статутний фонд Товариства повнiстю сплачено. Вiн складається з 1319 простих iменних акцiй на загальну суму 13190,00 гривень. 3. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не було. 4. Кредит на суму , що перевищує 25% статутного капiталу не отримувалися. 5. Девiденти за результатми дiяльностi за 2011 рiк на простi акцiї не нараховувались i не виплачувались. Важливi або iстотнi подiї, що могли призвести до можливих ризикiв у перiод iз 1 сiчня 2012 року по дату затвердження фiнансових звiтiв на зборах акцiонерiв не вiдбувалися. Для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства може бути використана бухгалтерська, податкова та статистична звiтнiсть по мiсцезнаходженню ПрАТ.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

532.600

1645.200

0.000

0.000

532.600

1645.200

будівлі та споруди

276.000

1303.600

0.000

0.000

276.000

1303.600

машини та обладнання

222.500

332.700

0.000

0.000

222.500

332.700

транспортні засоби

1.000

0.400

0.000

0.000

1.000

0.400

інші

33.100

8.500

0.000

0.000

33.100

8.500

2. Невиробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

532.600

1645.200

0.000

0.000

532.600

1645.200

Опис

За звiтний 2011 рiк введено в дiю основних засобiв та нематерiальних активiв на суму 483588,89 грн. Протягом 2011 року Товариством освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 484226,39 грн., у тому числi придбання машин та обладнання - 170000,00 грн.; iкапiтавльний ремонт споруд - 308347,33 грн., нематерiальнi активи на - 5879,06 грн. На протязi 2011 року лiквiдовано основнi засоби у звязку з неможливiстю їх ремонту на залишкову сумму - 4178,17 грн.. Залишкова вартiсть основних засобiв на балансi Приватного акцiонерного товариства "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" станом на 31 грудня 2011 року становить 1645212,40 грн., з них виробничого призначення 1645212,40грн Первiсна вартiсть основних фондiв Товариства на кiнець звiтного перiоду 2011 року склала 2405113,97 грн. За 2011 рiк нараховано амортизацiї всього 122835,11 грн, що склала ступiнь зносу виробничих засобiв станом на 31.12.2011 року -31,6 % вiд первинної вартостi. Основнi засоби використовувалися за призначенням. Емiтент здає в оренду частку виробничiх, складськiх примiщень. Доходи вiд оренди дорiвнюють 34,7 тис.грн Ступiнь використання виробничих засобiв в 2010 роцi склала 70% вiд вартостi виробничих потужностей. З них ступiнь використання виробничих засобiв по групах: будiвлi i споруди - 100%; машини та обладнання - 70%; транспортнi засоби - 50%; iншi - 50%. Обмежень на використання основних засобiв немає, залогу, в тому числi податкового немає.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

20.800

-1175.900

Статутний капітал (тис. грн.)

13.200

13.200

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

13.200

13.200

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв провадився вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схвалених рiшенням ДКЦПФР України вiд 17.11.2004 р. № 485. Пiд вартiстю "чистих " розумiлася величина, яка визначалася шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складався розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до П(С)БО № 2 "Баланс". До складу активiв, якi приймалися до розрахунку, включалися : Необоротнi активи, Оборотнi активи, Витрати майбутнiх перiодiв. До складу зобов'язань, що приймалися до розрахунку, включалися : Довгостроковi зобов'язання, Поточнi зобов'язання, Забезпечення наступних виплат i платежiв, Доходи майбутнiх перiодiв. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = (Активи) - (Зобов'язання).

Висновок

Норма Цивiльного Кодексу України (п.3 ст.155) щодо спiввiдношення розмiру статутного капiталу до вартостi чистих активiв виконується.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

294.900

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

294.900

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

11.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

173.600

X

X

Інші зобов'язання

X

2078.500

X

X

Усього зобов'язань

X

2558.000

X

X

Опис:

Зобов'язання по розрахунках з бюджетом збiльшилися на 9,8 тис.грн., та склали на дату Балансу 11тис.грн. (прибутковий податок з громадян - 0,8 тис.грн., ПДВ -10,2 тис.грн.).Поточнi зобов'язання з оплати працi збiльшилися на 6,3 тис.грн., чи на 234% та склали на кiнець звiтного перiоду 11 тис.грн.Зобов'язання по розрахунках з позабюджетних платежiв та зi страхування склали 2,7 тис.грн., в т.ч. по песiйному фонду -2,7 тис.грн.,Кредиторська заборгованiсть по iншим поточним зобовязанням збiльшилися на 171 тис.грн., та склала на дату Балансу 377,1 тис.грн. ( заборгованиiсть пiдзвiтним особам- працiвникам пiдприємства - 169,6 тис.грн.; розрахунки з iншими кредиторами (рах.6851) - 173,6 тис.грн., з яких 100% складає фiнансова допомога на зворотнiй основi у суммi -173,6тис.грн.


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

26.04.2011

26.04.2011

Зміна складу посадових осіб емітента


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2010

1

0

3

2009

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

 

Інші (запишіть)

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть):

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Ні

 

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Ні

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть):

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Так

Ні

Так

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Так

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Рiшенням зборiв акцiонерiв 26.04.2011р.старi Положенння вiдмiнили, новi Положення не прийняли. Правлiнню та посадовим особам Товариства призначено у своїй дiяльностi керуватися положеннями Статуту Товариства та дiючим законодавством України.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

X

 

Інше (запишіть)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть):

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

ВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз" являвся реєстратором ВАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" згiдно Договору №Е-134/05 вiд 05.07.05 року. ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" є правонаступником ВАТ "МФС" i являється депозитарiєм ВАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" згiдно Договору № Е-134/05 вiд 05.07.05 року з 12.10.2009 року. Пiдставою для правонаступництва є договiр оренди цiлiснонго майнового комплексу мiж МФС та ВДЦП у вiдповiдностi до норм цивiльного законодавства та Закону України "Про оренду державного та комунального майна", загалом, ст. 15 вказаного Закону, та Акт приймання-передачi цiлiсного майнового комплексу вiд 12.10.2009 р. до Договору оренди вiд 27.08.2009 р. Зауважень по веденню реєстру депозитарiєм Товариство не має.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

 


Річна фінансова звітність

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

31.12.2011

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський завод електромонтажних виробiв"

за ЄДРПОУ

05419152

Територія

 

за КОАТУУ

1414100000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за КОДУ

 

Вид економічної діяльності

Виробництво плит, штаби, труб та профiлiв з пластмас

за КВЕД

25.21.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

84112 м.Слов'янськ вул.Мартиненка,б.73

Середня кількість працівників

19

 

Баланс на 31.12.2011

Форма № 1-м

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

15.1

15.7

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

532.6

1645.2

- первісна вартість

031

1230.2

2405.1

- знос

032

( 697.6 )

( 759.9 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

0.0

0.0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0.0

0.0

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

547.7

1660.9

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

549.7

580.4

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

129.9

241.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

4.5

15.2

- первісна вартість

161

4.5

15.2

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

33.1

6.1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

34.1

68.9

Поточні фінансові інвестиції

220

0.0

0.0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

1.0

1.0

- у тому числі в касі

231

0.0

0.0

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

4.4

5.3

Усього за розділом II

260

756.7

917.9

III. Витрати майбутніх періодів

270

3.2

0.0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0.0

0.0

Баланс

280

1307.6

2578.8

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

13.2

13.2

Додатковий вкладений капітал

320

603.9

1315.4

Резервний капітал

340

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-1793.0

-1307.8

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

-1175.9

20.8

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

82.8

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0.0

0.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0.0

0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1516.7

2073.4

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

1.2

11.0

- зі страхування

570

0.8

2.7

- з оплати праці

580

4.7

11.0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0.0

0.0

Інші поточні зобов'язання

610

960.1

377.1

Усього за розділом IV

620

2483.5

2475.2

V. Доходи майбутніх періодів

630

0.0

0.0

Баланс

640

1307.6

2578.8

 

Примітки

На балансi пiдприємства станом на на кiнець звiтного 2011 року враховуються матерiали з урахуванням витрат з демонтажу основних засобiв якi лiквiдованi та будуть використанi у капiтальному ремонтi основних засобiв. За звiтний 2011 рiк введено в дiю основних засобiв та нематерiальних активiв на суму 483588,89 грн. Протягом 2011 року Товариством освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 484226,39 грн., у тому числi придбання машин та обладнання - 170000,00 грн.; капiтавльний ремонт споруд - 308347,33 грн.; нематерiальнi активи на -5879,06грн. На протязi 2011 року лiквiдовано основнi засоби у звязку з неможливiстю їх ремонту на залишкову сумму - 4178,17 грн.. Залишкова вартiсть основних засобiв на балансi Приватного акцiонерного товариства "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" станом на 31 грудня 2011 року становить 1645212,10 грн., з них виробничого призначення 1645212,10 грн Первiсна вартiсть основних фондiв Товариства на кiнець звiтного перiоду 2011 року склала 2405113,97 грн. За 2011 рiк нараховано амортизацiї всього 122835,11 грн, що склала ступiнь зносу виробничих засобiв станом на 31.12.2011 року - 31,6 % вiд первинної вартостi. Основнi засоби використовувались за призначенням. Пiдприємством обрано прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Проведена експертна грошова оцiнка земельної дiлянки, яка призвела до дооцiнки на суму 711,5 тис.грн. На кiнець року в експлуатацiї знаходиться 31 одиниця повнiстю самортизованих основних засобiв первинною вартiстю 30,1 тис.грн. На балансi пiдприємства вiдсутнi активи, що мали бути визнанi фiнансовими iнвестицiями вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.2000р. №91 Довгострокової дебiторської заборгованостi на кiнець року немає. Iншi необоротнi активи на пiдприємсствi вiдсутнi. Запаси на кiнець року складаються з сировини i матерiалiв ( 226611 грн.), товарiв (779грн.), напiвфобрикатiв власного виробництва (352640грн.), готової продукцiї (240188грн.) , що є дiнамiчними, швидко обертаються, тому їхня вартiсть у Балансi вiдповiдає реальнiй вартостi. Переоцiнка вартостi запасiв не провадилася через вiдсутнiсть її необхiдностi. Готова продукцiя в балансi вiдображається за виробничою собiвартiстю. Товариство забеспечувало незмiннiсть визначених облiковою полiтикою методiв оцiнки вибуття запасiв i оцiнки запасiв на дату Балансу протягом усього звiтного року. У 2011 роцi в Товариствi наблюдається повiльне зменшення виробничих запасiв в цiлому на 21,7%, або на 63,3 тис.грн. та збiльшення залишкiв готової продукцiїї на 85,7%, або на 110,9тис.грн. На пiдприємствi облiк витрат на виробництво продукцiї, iнших витрат операцiйної дiяльностi ведеться вiдповiдно до П(С)БО №16 "Витрати". На дату балансу проведена iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi за 2011 рiк, яка пiдтвердила реальнiсть розмiру заборгованостi, вiдбитої у фiнансовiй звiтностi Товариства. На дату балансу дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у пiдприємства склала 15,2 тис.грн.. Для дебiторської заборгованостi, що визнана у складi активiв, виходячи з фахового судження керiвництва пiдприємства про питому вагу сумнiвних i безнадiйних боргiв у валовiй сумi дебiторської заборгованостi, вiдповiдно до ПБО-10, протягом звiтного року не начислявся резерв сумнiвних боргiв виходячи з методу платоспроможностi окремих дебiторiв. Протягом року списання безнадiйної дебiторської заборгованостi за рахунок резерву сумнiвних боргiв не проводилось. На дату балансу коефiцiєнт сумнiвностi визначено по окремим дебiторам рiвним 0, тому резерв сумнiвних боргiв пiдприємством не нараховувався. Довгострокова дебiторська заборгованiсть на дату упорядкування балансу на пiдприємствi вiдсутня. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги протягом року збiльшилася на 10,7тис.грн. Розподiл дебiторської заборгованостi по строкам погашення: до 3-х мiсяцiв - 15,2тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом зменшилася на 81,6% або на 27тис.грн. та склала на дату балансу 6,1 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть склала на дату балансу 68,9 тис.грн.. При аналiзi грошових коштiв встановлено, що на пiдприємствi є тiльки кошти в нацiональнiй валютi в сумi 1,0 тис.грн. на початок року та 1,0 тис.грн. - на кiнець року (на банкiвських рахунках та в касi Товариства), що вiдповiдають критерiям визначення П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.03.1999 р. № 87. На пiдприємствi вiдсутнi кошти, що не можуть бути використанi протягом 12 мiсяцiв iз дати балансу внаслiдок яких-небудь обмежень. Iншi оборотнi активи на дату балансу склали 4,4 тис.грн. на початок року та 5,3 тис.грн. - на кiнець року. Товариством облiк витрат на виробництво продукцiї, витрат на збут, iнших витрат операцiйної дiяльностi, в основному, ведеться вiдповiдно до П(С)БО № 16 "Витрати". Проаналiзовано склад витрат майбутнiх перiодiв на вiдповiднiсть їх вимогам П(С)БУ. Наявне сальдо по рах.39 "Витрати майбутнiх перiодiв" (витрати на пiдписку на перiодичнi видання у сумi 3,2 тис.грн. - на початок звiтного перiоду i 0,0 тис.грн. - на кiнець звiтного перiоду) визнано, як актив, вiдбитий по статтi балансу "Витрати майбутнiх перiодiв". Статутний капiтал Товариства - зафiксована в установчих документах загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства - вiдповiдає Статуту та вiдображений в Балансi у розмiрi 13,2 тис.грн.. Протягом року змiн у статутному капiталi Товариства не вiдбувалося. Статутний капiтал Товариства на дату Балансу - 31.12.2011 р. - заявлений дорiвнює сплаченому. Бухгалтерський облiк статутного капiталу ведеться згiдно "Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" та "Iнструкцiєю по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затверджених наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 р. № 291 на балансовому рахунку четвертого класу 40 "Статутний капiтал". Сальдо на цьому рахунку на 31.12.2011 р. вiдповiдає розмiру статутного капiталу, який зафiксовано в установчих документах. Аналiтичний бухгалтерський облiк капiталу ведеться по кожному засновнику (учаснику) Товариства. Розмiр Статутного фонду Товариства складає 13.190,00 грн. (Тринадцять тисяч сто дев'яносто гривень), що роздiлений на 1.319 (Одна тисяча дев'ятнадцять) простих iменних акцiї номiнальною вартiстю 10,0 грн.. Випуск акцiй Товариства зареєстрований у Донецькому територiальному управлiннi Фонду держмайна України, про що видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 19.04.1999 р. реєстр. № 132/05/1/99. Форма випуску акцiй - бездокументарна. Данi про випуск внесенi в Загальний реєстр випуску цiнних паперiв. Протягом року товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї. На кiнець звiтного перiоду вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнiй. Протягом 2011 року додатковий капiтал збiльшився за рахунок дооцiнки земельної дiлянки станом на 01.12.2011р.. Сальдо рядка 320 балансу станом на звiтну дату становить 1315,4 тис.грн. та складається з суми iндексацiї необоротних активiв 603,9тис.грн., та суми дооцiнки земельної дiлянки 711,5тис.грн. Нерозподiлений прибуток (збиток) на кiнець року визначено пiсля завершення пiдготовки Звiту про фiнансовi результати за 2011 р. - отримано чистий прибуток у розмiрi 485,2 тис.грн. (ряд. 150 ф.2-М за 2011 р.), що знайшло вiдображення у Балансi (ряд. 350 ф.1-М станом на 31.12.2011 р) непокритий збиток зменшився iз суми 1793,0 тис.грн. на початок року до 1307,8 тис.грн. - на кiнець року. Вiдповiдно до нормативних вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання" з метою вiдображення у бухгалтерського облiку на дату балансу проведена iнвентаризацiя зобов'язань за 2011 рiк, що пiдтвердила реальнiсть розмiру зобов'язань, вiдбитих у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "СЗЕВ". При аналiзi короткострокових зобов'язань встановлено, що вся заборгованiсть є поточною, у її складi вiдсутнi зобов'язання, що не будуть погашенi по будь-яким причинам. На кiнець звiтного перiоду Товариство не має короткострокової заборгованостi по банкiвському кредиту. На кiнець звiтного перiоду Товариство має короткострокову кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, яка склала 1516,7 тис.грн. на початок року та 2073,4 тис.грн. - на кiнець року. У тому числi за векселями 212,2тис.грн. До розрахункiв з бюджетом у балансi вiднесена кредиторська заборгованiсть по бюджетним платежам в сумi 1,2 тис.грн. на початок року та 11,00 тис.грн. - на кiнець року (НДФО - 0,7тис.грн.,податок на додану вартiсть -10,3тис.грн.). Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування станом на 31.12.2011 р. складають 2,7 тис. грн.. у тому числi до Пенсiйного фонду - 2,7тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi збiлшились на 6,3тис.грн., та складають 11,0 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання зменшились на 60,7%. складають 377,1 тис. грн. (заборгованiсть пiдзвiтним особам-працiвникам пiдприємства 172,2тис.грн., розрахунки з iншими кредиторами рах.6851 - 173,5тис.грн. (поворотна фiнансова допомога), рах.6441 - 31,4 тис.грн.)

Керівник

Гелла Олег Юрiйович

Головний бухгалтер

Мельнiкова Олена Дмитрiвна


Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма № 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2485.0

2374.5

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 414.2 )

( 401.4 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

2070.8

1973.1

Інші операційні доходи

040

468.7

17.6

Інші доходи

050

3.6

0.0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

2543.1

1990.7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 1262.6 )

( 2480.5 )

Інші операційні витрати

090

( 791.1 )

( 961.5 )

у тому числі:

091

0.0

0.0

 

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

( 4.2 )

( 3.2 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 2057.9 )

( 3445.2 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

485.2

( 1454.5 )

Податок на прибуток

140

( 0.0 )

( 0.0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

485.2

( 1454.5 )

Забезпечення матеріального заохочення

160

( 0.0 )

( 0.0 )

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

( 0.0 )

( 0.0 )

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

 

Примітки

Для упорядкування роздiлу I Звiту за формою, тобто "Звiт про фiнансовi результати малого пiдприємства", передбаченою П(С)БО -3, за даними бухгалтерського облiку визначенi показники по статтях звiту: - у рядку 010 звiту перенесений тiльки валовий прибуток (виторг) вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг, що вiдповiдає критерiям визнання прибутку по П(С)БО-15 "Прибуток"- 2485,0 тис.грн.; - i, вiдповiдно, у рядку 020 звiту ПДВ, що був включений до складу валових прибуткiв (виторгу) вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг - 414,2 тис.грн.; - у рядку 040 звiту включен:i дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 47,2тис.грн., дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 1,1тис.грн.,дотацiя вiд Центру зайнятостi 5,5тис.грн.,

 дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 414,9тис.грн.; - у рядку 050 звiту включенi доходи вiд оприбуткування металлобрухту пiсля лiквiдацiї основних засобiв- 3,6тис.грн.. - у рядку 080 звiту включена собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,робiт, послуг) - 1262,6 тис.грн.; - у рядку 090 звiту включенi адмiнiстративнi витрати , витрати на збут та iншi операцiйнi витрати на загальну суму 791,1тис.грн. - у рядку 100 вiдображенi витрати вiд списання лiквiдованх основних засобiв на суму 4,2 тис.грн.; Чистий прибуток за 2011 рiк склав 485,2 тис.грн.

Керівник

Гелла Олег Юрiйович

Головний бухгалтер

Мельнiкова Олена Дмитрiвна