Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Голова правлiння

 

 

 

Гелла Олег Юрiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

26.04.2016

 

 

 

 

(дата)

 

 

М.П.

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2015 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський завод електромонтажних виробiв"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Код за ЄДРПОУ

 

05419152

 

4. Місцезнаходження

 

84112, Донецька, Слов'янський р-н, м.Слов'янськ, вул.Мартиненка,б.73

 

5. Міжміський код, телефон та факс

 

(06262) 2-76-86, (06262) 2-76-86

 

6. Електронна поштова адреса

 

zvit_szei@mufta-era.com

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

26.04.2016

 

 

(дата)

2. Річна інформація  опублікована у

 

77, Газета "Бюлетень "Цінні папери України"

 

27.04.2016

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет

 

mufta-era.com.ua

 

27.04.2016

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

 

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3)  інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5)  інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

п. 2 * ПрАТ не заповнює.
п. 3 товариство не приймало участь у створенні юридичних осіб
п.4 товариство не вводило посаду корпоративного секретаря
п.5 товариство не проводило рейтингових оцінок
п.12. (п.п. 2-5) ПрАТ не випускало облiгацiї та iншi цiнi папери.
п.13*   ПрАТ не заповнює
п.14-4 Інформаця про обсяги виробництва та реалізаціі основних видів продукціі та п.14-5 інформація про собівартість реалізованоі продукціі не заповнено, тому що дохід (виручка) в 2013 році менше 5 млн. грн.
п. 15 - ПРАТ не випускало боргових цiнних паперiв.
п.16 - Протягом року в Товаристi  подій щодо особливої інформації не виникало.
п. 18-27 ПРАТ  не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій та сертифікатів ФОН.
п.29.* ПрАТ не заповнює.
п.31, 32 Рiчна фiнансова звiтнiсть не складена вiдповiдно до  мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
* Інформацію щодо одержання ліцензій, засновників товариства, розділ "Опис бізнесу", інформація про дивіденди - не заповнюються емітентами, які здійснили приватне розміщення цінних паперів, згідно "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 2826 від 03.12.2013р. (зі змінами та доповненнями).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

 


III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський завод електромонтажних виробiв"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серія АОО №729403

3. Дата проведення державної реєстрації

19.08.1994

4. Територія (область)*

14000 - Донецька

5. Статутний капітал (грн)

13190,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

5

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас 22.21, Виробництво іншого електричного устатковання 27.90, Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.20

10. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства не заповнюють

 

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" м.Київ

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26002011366084

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Вiддiлення №40 ПАТ "КБ "Актив-банк" в м. Краматорськ

5) МФО банку

300852

6) поточний рахунок

26002301032113

 

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

 


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гелла Олег Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС, 612653, 21.12.2000, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Освiта вища. Донбаська державна машинобудiвна академiя, м. Краматорськ, фахiвець - економiст, роки навчання 1998 - 2003 р.р.

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Менеджер ПП "Юридична фiрма "Юрсервiс Плюс"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2013, обрано на  5 років

9) опис

Завдання та обов'язки - Голови правлiння ПрАТ "СЗЕВ" .За статутом:Голова правлiння керує усiма видами дiяльностi  товариства вiдповiдно до чинного законодавства України i  дiйсному Статуту. Голова органiзує роботу по ефективнiй взаємодiї всiх структурних пiдроздiлiв   товариства, проводить маркетинговi дослiдження, направляє дiяльнiсть товариства на  досягнення необхiдних темпiв розвитку i одержання прибутку.  Голова Правлiння без доручення дiє вiд iменi вiдкритого акцiонерного товариства, представляє   його iнтереси в органах державної влади  й органах мiсцевого самоврядування ,iнших органiзацiях, у вiдносинах  з юридичними особами i громадянами, укладає договори, у тому числi трудовi, видає доручення, вiдкриває в банках поточнi й iншi рахунки, користується правом розпорядження коштами, затверджує штати, видає наказ i дає вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв, укладає контракти з членами Правлiння.  Головi Правлiння також надається право при успiшнiй роботi вiдкритого акцiонерного товариства, /наявнiсть достатнього прибутку, доходу i вiдрахувань для виплати дивiдендiв/ установлювати надбавки до посадових окладiв членам Правлiння, керiвникам i фахiвцям пiдроздiлiв.  За iнструкцiєю: Зобов'язаний створити на робочому мiсцi в кожному структурному пiдроздiлi умови працi вiдповiдно до  нормативно-правових актiв, а також забезпечити дотримання вимог Законодавства по правах працiвникiв у галузi охорони працi. Органiзує роботу пiдлеглого персоналу й направляє їх дiяльнiсть на розвиток пiдприємства, удосконалювання виробництва, пiдвищення продуктивностi працi, ефективностi виробництва i якостi виконуваних робiт (послуг) i виробляемої продукцiї, Органiзує поточну дiяльнiсть пiдприємства, включаючи видання наказiв, розпоряджень пiдписання договорiв (контрактiв), взаємин з банками й державними органами.Здiйснює прийом i звiльнення працiвникiв пiдприємства вiдповiдно до  Законодавством України.Затверджує штатний розклад пiдприємства. Визначає графiк роботи пiдприємства.Створює вiдповiднi служби й призначає посадових осiб, що забезпечують рiшення конкретних питань охорони працi, затверджує iнструкцiї про їхнi обов'язки, права й вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них функцiй, а також контролює їх дотримання. Здiйснює постiйний контроль за дотриманням працiвниками технологiчних процесiв, правил обiгу з машинами, механiзмами, устаткуванням i iн. засобами виробництва законодавства, використанням засобiв iндивiдуального й колективного захисту, виконанням робiт вiдповiдно до  вимог по охоронi працi.Органiзує пропаганду безпечних методiв працi й спiвробiтництво iз працiвниками в галузi охорони працi.Органiзує iнструктаж, навчання з питань охорони працi, по наданню першої  до лiкарської допомоги  з вiд нещасних випадкiв i правил поведiнки у випадку виникнення аварiї. Органiзує щорiчно спецiальне навчання й перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових актiв по охоронi працi  для працiвникiв, зайнятих на роботах з пiдвищеної небезпеки або там, де є необхiднiсть у професiйному вiдборi. Органiзує навчання й перевiрку знань по охоронi працi посадових осiб, дiяльнiсть яких пов'язана з органiзацiєю безпечного ведення робiт  при прийманнi на роботу й перiод, один раз у три роки. Не допускає до роботи працiвникiв, у тому числi й посадових особах, що не пройшли навчання, iнструктаж i перевiрку знань по охоронi працi. Забезпечує застосування працi жiнок, неповнолiтнiх i iнвалiдiв у вiдповiдно з рекомендацiями й чинним законодавством. Органiзує розробку, затверджує й здiйснює контроль за заходами щодо забезпечення пожежної безпеки, санiтарними й протиепiдемiчними заходами. Забезпечує виконання запропонованих заходiв щодо усунення виявлених порушень i недолiкiв у зазначенi в приписаннях строки. Держнаглядохоронпрацi, Держпожежнагляду законодавства, мiсцевих органiв державної влади й iнших контролюючих органiв. Про виконання письмово повiдомляти вiдповiдним контролюючим органам.Здiйснює фiнансування охорони працi на пiдприємствi. Органiзує облiк результатiв виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства згiдно нормативних i законодавчих актiв України в сферi облiку з ведення бухгалтерських планiв i рахункiв. Органiзує звiтнiсть на пiдприємствi з урахуванням вимог нормативних документiв стосовно до суб'єкта, що займається виробничо-господарською дiяльнiстю iз складанням бухгалтерської й статистичної звiтностi. Роботодавець несе безпосередню вiдповiдальнiсть за порушення зазначених вимог.Винагорода за виконання  обов'язкiв голови правлiння в звітному  роцi виплачена згiдно штатного розкладу.В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Посади, які займав протягом  5 років: Голова правління ВАТ "СЗЕВ".
На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року змін не було.

 

1) посада

Член правління, головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гелла Лариса Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВН, 477897, 04.03.2008, Куйбишевський РВ ДМУР УМВС України в Донецькiй обл.

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища, Донбаський інститут техніки і менеджменту Міжнародного науково-технічного університету, юриспруденція

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП Слов'янська  ГРЕС ЗАТ "Укрпрофоздоровниця", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2013, обрано на 5 років як член правління

9) опис

До компетенції Правління, згідно статуту Товариства, належить:
1) розробка і визначення перспективних і поточних направлень діяльності Товариства в галузі реконструкції, технічного переоснащення, розширення і розвитку виробництва, проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, соціально-економічного розвитку, а також здійснення інших напрямків діяльності, відповідно дійсному Статуту;
2) організація виробництва і збуту;
3) розробка програм і методів, спрямованих на реалізацію мети Товариства і забезпечення їхнього виконання;
4) прийняття рішень по організаційних формах керування;
5) делегування повноважень посадовим особам на більш низьких рівнях керування;
6) проведення кадрової політики;
7) розробка і виконання поточної, господарської і фінансової політики, колективного договору;
8) підготовчі роботи зі створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, їхніх статутів і положень.
9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
10) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження бюлетеня для голосування;
11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією голови Правління;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до пункту 8.1.5. цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до пункту 8.1.4. цього Статуту;
15) надсилання в порядку, передбаченому пунктом 5.34. цього Статуту, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до пунктів 5.33., 5.34. цього Статуту;
16) згідно із рішенням Загальних зборів щодо виплати дивідендів, складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
17) прийняття рішень про створення філій, представництв, відділень та інших окремих підрозділів Товариства на території України та за ії межами, затвердження положень про них;
18) інші повноваження крім тих, які чинним законодавством, цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесені виняткової  компетенції  іншого органа Товариства.
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера, згідно посадової інструкції: Органiзує облiк  коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв.Вчасно вiдбиває на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їхнiм  рухом, облiк витрат виробництва й обiги, виконання кошторисiв, витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. Становить економiчнi обгрунтованi звiти  калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), розрахунки по заробiтнiй платi iз працiвниками пiдприємства.
Проводить правильне нарахування й перерахування платежiв у державний бюджет, внескiв до  Державного страхування, погашення у встановлений термiн заборгованостi банкам по ссудам.
Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрати фонду заробiтної плати, товарно-матерiальних цiнностей, i основних фондiв у пiдроздiлах пiдприємства.
Вживає заходiв по попередженню недостач, незаконної витрати коштiв  i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового й господарського законодавства.
Забезпечує своєчасне складання статистичної, податкової звiтностi.
Контролює дотримання законодавства про режим працi й вiдпочинку, продовження робочого дня, оплати за вiдпрацьований час, правильне використання пiльг i компенсацiй за роботу зi шкiдливими умовами працi жiнок, неповнолiтнiх i iнвалiдiв.Контролює використання асигнувань на придбання спецодягу й засобiв iндивiдуального захисту. Контролює витрати засобiв асигнованих на виконання заходiв щодо  охорони працi .Перераховує платежi обов'язкового соцiального страхування всiх працiвникiв  у порядку й на умовах, що визначаються законодавством.Здiйснює контроль за довгостроковими iнвестицiями пiдприємства в дохiднi активи (коштовнi папери-акцiї, облiгацiї, сертифiкати, казначейськi зобов'язання) iнших перед-прийнять, господарчих товариств, процентнi облiгацiї державних i мiсцевих боргiв, внески у встановленi фонди спiльних пiдприємств i iншi фiнансовi внески; за правильного облiку операцiй в iноземнiй валютi, з векселями Державного казначейства.Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку й звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення непродуктивних витрат.Вживає заходiв по недопущенню недостач, незаконної витрати засобiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового й господарського законодавства.Бере участь по оформленню матерiалiв у недостачах, зберiганнi й псуваннi цiнностей, контролює подання в необхiдних випадках матерiалiв у слiдчi й судовi органи.
Винагороду отримала у звітному році, як головний бухгалтер, згiдно штатного розкладу.  На iнших пiдприємствах посад не обiймає. В натуральнiй формi оплата не надавалась.
Посадову особу обрано на посаду на посаду головного бухгалтера згідно наказу № 34-К від 20.08.2013р., термін повноважень необмежений. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Протягом року змін не було.
Посади, які займала протягом  5 років:  директор ДП Слов'янської  ГРЕС ЗАТ "Укрпрофоздоровниця", головний бухгартер ПрАТ "СЗЕВ".

 

1) посада

член правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шпаковська Ольга Прокопівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС, 020559, 06.10.1999, Слов'янський МВУМВС України в Донецькій області

4) рік народження**

1954

5) освіта**

середня технічна, Слов'янський сільськогосподарський технікум, бухгалтер

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "СЗЕВ"- начальник цеху

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2013, обрано на 5 років

9) опис

До компетенції Правління, згідно статуту Товариства, належить:
1) розробка і визначення перспективних і поточних направлень діяльності Товариства в галузі реконструкції, технічного переоснащення, розширення і розвитку виробництва, проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, соціально-економічного розвитку, а також здійснення інших напрямків діяльності, відповідно дійсному Статуту;
2) організація виробництва і збуту;
3) розробка програм і методів, спрямованих на реалізацію мети Товариства і забезпечення їхнього виконання;
4) прийняття рішень по організаційних формах керування;
5) делегування повноважень посадовим особам на більш низьких рівнях керування;
6) проведення кадрової політики;
7) розробка і виконання поточної, господарської і фінансової політики, колективного договору;
8) підготовчі роботи зі створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, їхніх статутів і положень.
9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
10) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження бюлетеня для голосування;
11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією голови Правління;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до пункту 8.1.5. цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до пункту 8.1.4. цього Статуту;
15) надсилання в порядку, передбаченому пунктом 5.34. цього Статуту, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до пунктів 5.33., 5.34. цього Статуту;
16) згідно із рішенням Загальних зборів щодо виплати дивідендів, складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
17) прийняття рішень про створення філій, представництв, відділень та інших окремих підрозділів Товариства на території України та за ії межами, затвердження положень про них;
18) інші повноваження крім тих, які чинним законодавством, цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесені виняткової  компетенції  іншого органа Товариства.
Протягом року змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посади, які займала протягом  5  років:  ВАТ "СЗЕВ"- начальник цеху, ПрАТ "СЗЕВ"- начальник цеху, пенсіонер. На даний момент не є працівником товариства і не займає посад на будь-яких підприємствах.

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Гелла Олег Юрiйович

ВС, 612653, 21.12.2000, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

606

45,943897

606

0

0

0

Член правління, головний бухгалтер

Гелла Лариса Олександрiвна

ВН, 477897, 04.03.2008, Куйбишевський РВ ДМУР УМВС України в Донецькiй обл.

606

45,943897

606

0

0

0

член правління

Шпаковська Ольга Прокопівна

ВС, 020559, 06.10.1999, Слов'янський МВУМВС України в Донецькій області

5

0,379075

5

0

0

0

Усього

1217

92,266869

1217

0

0

0

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

 


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Гелла Лариса Олександрiвна

ВН, 477897, 04.03.2008, Куйбишевським РВ ДМУР УМВС України в Донецькiй обл.

606

45,943897

606

0

0

0

Гелла Олег Юрiйович

ВС, 612653, 21.12.2000, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

606

45,943897

606

0

0

0

Усього

1212

91,887794

1212

0

0

0

 

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

 

** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

 


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

 

Дата проведення

30.04.2015

Кворум зборів **

100,000000

Опис

Перелік питань, які розглядались на зборах:
1.Про обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Про затвердження Регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства
3.Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Правління Товариства за 2014 рік та основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
4.Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2014 рік
5.Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків, терміну та порядку виплати дивідендів за 2014 рік.
6.Попереднє схвалення значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством протягом  року з дня проведення даних Зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
 Товариством протягом  року з дня проведення даних Зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
Пропозиції щодо переліку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого та другого питання: 
Обрати Лічильну комісію зборів у складі 3-х осіб: Голови - Гелла Ларису Олександрівну (ІПН 2747617389, паспорт ВК 477897 виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. 04/03/2008р), та членів : Рожков Олександр Іванович (ІПН 2038606437, паспорт ВС 020530 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькій обл. 06/10/1999р), Стельмах Олександр Петрович (ІПН 2121207396, паспорт ВС 020552 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькій обл. 06/10/1999р) .
 Головою Загальних Зборів - Гелла Олег Юрійович,
 секретарем Загальних Зборів - Шпаковська Ольга Прокопівна
Порядок голосування на Загальних Зборах: відкритий , по пп.1-2 Порядку денного простим підняттям руки ( з використанням карток для голосування), по пп.3-6 Порядку денного - Бюлетенями
Затвердити регламент  Загальних Зборів щодо виступів доповідачів: а саме заслухати послідовно доповідачів по питанням за порядком денним № 1 та № 2, після чого перейти до голосування по питанням № 1 та № 2  порядку денного простим підняттям рук( з використанням карток для голосування). По іншим питанням - доповідати та голосувати за кожним питанням окремо - Бюлетенями. Регламент виступу - не біль ніж 20 хвилин на питання. Запитання та пропозиції подавати Голові зборів у письмовому вигляді
Відповідно до регламенту зборів, запропоновано перейти до третього питання порядку денного. Заперечень не надійшло.
Результати голосування :
"За" прийняття даного рішення проголосували 4 (чотири) акціонерів (уповноважених представника), які  у сукупності володіють 1222 голосами, що складає  100%  від загальної кількості голосів усіх учасників зборів.
"Проти" - немає.
"Утримались"  - немає.
З третього питання:
Затвердити звіт Правління за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.
Результати голосування :
"За" прийняття даного рішення проголосували 4 (чотири) акціонерів (уповноважених представника), які  у сукупності володіють 1222 голосами, що складає  100%  від загальної кількості голосів усіх учасників зборів.
"Проти" - немає.
З четвертого питання:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.
Результати голосування :
"За" прийняття даного рішення проголосували 4 (чотири) акціонерів (уповноважених представника), які  у сукупності володіють 1222 голосами, що складає  100%  від загальної кількості голосів усіх учасників зборів.
"Проти" - немає.
З  п'ятого питання:
Затвердити запропонований порядок покриття збитків у сумі 221,3 тис. грн., отриманих за результатами діяльності у 2014 році. за рахунок прибутку, що заплановано отримати у 2015 році та наступних роках. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.
Результати голосування :
"За" прийняття даного рішення проголосували 4 (чотири) акціонерів (уповноважених представника), які  у сукупності володіють 1222 голосами, що складає  100%  від загальної кількості голосів усіх учасників зборів.
"Проти" - немає.
З шостого питання:
Попередньо схвалити  рішення  про надання Правлінню повноважень на здійснення значних правочинів які він може самостійно вчиняти протягом наступного звітного року (до проведення наступних чергових зборів акціонерів за 2015 р.) за наступним критерієм: якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину не перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної (2014 р) фінансової звітності Товариства.
Результати голосування :
"За" прийняття даного рішення проголосували 4 (чотири) акціонерів (уповноважених представника), які  у сукупності володіють 1222 голосами, що складає  100%  від загальної кількості голосів усіх учасників зборів.
"Проти" - немає.

 

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

 

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

 


X. Відомості про цінні папери емітента

 

 

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19.04.1999

132/05/1/99

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA0503871008

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10,00

1319

13190,00

100,000000

Опис

Емiсiї акцiй протягом звiтного перiоду не було. Заявка-допуск в лiстинг за минулий  рiк не подавалась .Торгiвля цiнними паперами на внутрiшньому i зовнiшньому ринках цiнних паперiв не проводилася, оскiльки цiннi папери товариства на бiржах не котируються. Випуск акцiй, що здiйснювався ПрАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробiв" на загальну суму тринадцять тисяч сто дев'яносто гривень номiнальною вартiстю десять гривень, форма випуску бездокументарна. Простих iменних акцiй 1319 штук на суму тринадцять тисяч сто дев'яносто гривень внесено до загального реєстру випуску цiнних паперiв.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

1364,8

1364,8

0,0

0,0

1364,8

1364,8

будівлі та споруди

368,5

368,5

0,0

0,0

368,5

368,5

машини та обладнання

152,1

152,1

0,0

0,0

152,1

152,1

транспортні засоби

0,4

0,4

0,0

0,0

0,4

0,4

земельні ділянки

 

 

 

 

0,0

0,0

інші

843,8

843,8

0,0

0,0

843,8

843,8

2. Невиробничого призначення:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

будівлі та споруди

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

машини та обладнання

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

транспортні засоби

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

земельні ділянки

 

 

 

 

0,0

0,0

інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

0,0

0,0

інші

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Усього

1364,8

1364,8

0,0

0,0

1364,8

1364,8

Опис

На балансi Товариства значаться основнi засоби, якi згiдно П(С) БО - 7 "Основнi засоби", визначаються активами, первiсною вартiстю 2505,3 тис.грн. За 2015 рiк амортизація  на основні засоби не нарахована. Ступiнь зносу виробничих засобiв станом на 31.12.15р. складає 45,5%  вiд первинної вартостi. Протягом 2015 року  придбання та вибуття основних засобів не було.
Будинки та споруди:
первісна вартість - 844,70 тис.грн., знос - 476,2 тис.грн., залишкова вартість - 368,5 тис.грн.,ступінь зносу - 56,4%,ступінь використання - 90%
Машини та обладнання:
первісна вартість - 668,90 тис.грн., знос - 516,8 тис.грн., залишкова вартість - 152,1 тис.грн., ступінь зносу - 77,3%, ступінь використання - 75%
транспортні засоби:
первісна вартість-13,3 тис.грн.,знос- 12,90 тис.грн., залишкова вартість - 0,40 тис.грн., ступінь зносу - 97,0%,ступінь використання - 100%
інші основні засоби:
первісна вартість  - 978,40 тис.грн., знос - 134,6 тис.грн., залишкова вартість - 843,8 тис.грн., в тому числі - 759,7 земельні ділянки, ступінь зносу - 13,8%,ступінь використання - 90%
На балансi Товариства  значаться повнiстю амортизованi основнi засоби, якi продовжують використовуватися первісною вартістю 71,4 тис.грн.
Угод на придбання у майбутньому основних засобiв не укладено.Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) складають 1271,8 тис.грн. Основних засобів, які знаходяться в заставі, немає.
Всi основнi засоби Товариства використовуються за основним видом господарської дiяльностi та за цiльовим призначенням
Термiн користування основними засобами:
-  будинків і споруд: до 50 років років;
- машин і обладнання: до 15 років;
- транспортних засобів - до 10 років;
- інших основних засобів - до 3 років..
Термiни використання основними засобами Товариства визначаються термiнами морального та фiзичного зносу, а також доцiльнiстю проведення капiтального ремонту. Умови користування: основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi Товариства за їх цiльовим призначенням.Обмежень на використання немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

-155,2

-156,3

Статутний капітал (тис. грн.)

13,2

13,2

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

13,2

13,2

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 168,4 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 168,4 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

82,80

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

82,80

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

0,40

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

2638,50

X

X

Усього зобов'язань

X

2721,70

X

X

Опис

До складу інших зобов'язань віднесено:
- Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  - 1411,8 тис.грн.
- iнші поточні зобов'язання-i  - 1226,7 тис.грн.,  в тому числі:
 - короткострокові векселі - 212,2 тис.грн.;
  -аванси - одержані -971,6 тис.грн.;
  - з підзвітними особами - 6,6 тис.грн.;
   - ПДВ, строк сплати якого не настав -36,3 тис.грн.

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

 


XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31714676

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд.2, кв.35А

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 2738 30.11.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н  д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015 рік

Думка аудитора***

Умовно-позитивна

 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

 


 

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2014

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери 

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так (*)

Ні (*)

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

Не скликалися.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

 

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так (*)

Ні (*)

Складу

 

 

Організації

 

 

Діяльності

 

 

Інші (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада як орган управління відсутня.

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

0

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

0

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Так

Ні

Так

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

 

X

Положення про наглядову раду 

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства 

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку 

 

X

Інше (запишіть) 

Рiшенням зборiв акцiонерiв 26.04.2011р.старi Положенння вiдмiнили, новi Положення не прийняли. Правлiнню та посадовим особам Товариства призначено у своїй дiяльностi керуватися положеннями Статуту Товариства та дiючим законодавством України.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Так

Ні

Так

Так

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Протягом року аудитор не змінювався.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

 

Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

X

 

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

 

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Х

Не визначились

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

 

яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

 

 

Звіт про корпоративне управління*

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

 

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

 

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

 

 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

 

 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

 

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

 

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

 

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

 

 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

 

 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

 

 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

 

 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

 

 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

 

 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

 

 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

 

 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

 

 

 

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

 


Фінансовий звіт

 

суб'єкта малого підприємництва

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

16

01

01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський завод електромонтажних виробiв"

за ЄДРПОУ

05419152

Територія

 

за КОАТУУ

1414100000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

за КВЕД

22.21

Середня кількість працівників, осіб

5

 

 

 

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон:

84112, Донецька, Слов'янський р-н, м.Слов'янськ, вул.Мартиненка,б.73 (06262) 2-76-86

 

1. Баланс

 

На 31.12.2015

 

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

16,1

16,1

Основні засоби:

1010

1364,8

1364,8

первісна вартість

1011

2505,3

2505,3

знос

1012

(1140,5)

(1140,5)

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

1380,9

1380,9

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

936,5

931,5

у тому числі готова продукція

1103

138,5

138,5

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

15,6

15,6

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

5,2

5,0

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

225,8

214,7

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

6,8

10,4

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

5,0

8,4

Усього за розділом II

1195

1194,9

1185,6

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс

1300

2575,8

2566,5

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

13,2

13,2

Додатковий капітал

1410

1315,4

1315,4

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

(1484,9)

(1483,8)

Неоплачений капітал

1425

(     )

(     )

Усього за розділом I

1495

-156,3

-155,2

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

82,8

82,8

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

довгостроковими зобов'язаннями

1610

 

 

товари, роботи, послуги

1615

1410,1

1411,8

розрахунками з бюджетом

1620

0,7

0,4

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

0,3

розрахунками зі страхування

1625

1,2

 

розрахунками з оплати праці

1630

0,4

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов'язання

1690

1236,9

1226,7

Усього за розділом III

1695

2649,3

2638,9

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

2575,8

2566,5

 

Примітки:

Станом на 31.12.15р. незавершені капітальні інвестиції складають 16,1 тис.грн.(не введені в експлуатацію основні засоби).
На балансi Товариства значаться основнi засоби, якi згiдно П(С) БО - 7 "Основнi засоби", визначаються активами, первiсною вартiстю 2505,3 тис.грн. За 2015 рiк амортизація  на основні засоби не нарахована. Ступiнь зносу виробничих засобiв станом на 31.12.15р. складає 45,5%  вiд первинної вартостi. Протягом 2015 року  придбання та вибуття основних засобів не було.
Угод на придбання у майбутньому основних засобiв не укладено. Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) -1271,8тис.грн.
На балансi Товариства  значаться повнiстю амортизованi основнi засоби, якi продовжують використовуватися первісною вартістю 71,4 тис.грн. На балансi Товариства не значаться  активи, що визнанi фiнансовими iнвестицiями вiдповiдно до П(С)БО-12 "Фiнансовi iнвестицiї". 
 Довгострокова заборгованість  станом на 31.12. 15р. відсутня.
Проведено аналiз запасiв на предмет вiдповiдностi критерiям згiдно П(С)БО -9 "Запаси", у ходi якого не встановлено застарiлих та непридатних до експлуатацiї. За звітний рік запаси  зменшились на 5,0 тис.грн., та станом на 31.12.15р.складають  931,5 тис.грн., в тому числi:
-сировина i матерiали - 132,2 тис.грн.;
-тара -0,5тис.грн.;
-будівельні матеріали -0,2 тис.грн.;
- паливо - 0,9 тис.грн.;
-  запаснi частини - 2,8 тис.грн.;
- МШП - 1,1 тис.грн.;
- напівфабрикати - 654,3 тис.грн.;
- готова продукція -137,7тис.грн.;
- товари -1,8 тис.грн.
Товариством забезпечено незмінність визначених обліковою політикою методів оцінки вибуття запасів і оцінки запасів на дату складання балансу протягом усього звітного року.
Станом на 31.12.2015р. запасiв переданих у переробку, на комiсiю, у заставу на балансi Товариства немає.
На дату складання балансу дебiторська заборгованiсть за товари,  роботи, послуги складає 15,6 тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв станом на 31.12.15р. не нараховано.
Розрахунки з бюджетом складають - 0,4 тис.грн.
Iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.15р. складає 214,7 тис.грн.( розрахунки за послуги).  
На банкiвському рахунку Товариства грошовi кошти  складають-  10,4 тис.грн. На балансi Товариства вiдсутнi кошти, що не можуть  бути використанi внаслiдок будь-яких обмежень.
Інші оборотні  активи  станом на 31.12.15р.складають- 8,4 тис.грн.(ПДВз авансів). На балансi Товариства не  значаться витрати майбутнiх перiодiв.
Заявлений статутний капiтал Товариства у сумi 13,2 тис.грн., повнiстю сплачено. Додатковий капiтал (дооцiнка ТМЦ та iндексацiя основних засобiв) на дату складання балансу складає - 1315,4 тис.грн.
Збиток станом на 31.12.15р. складає -1483,8тис.грн. За 2015 рік одержано прибуток у сумі 1,1 тис.грн.
До довгострокових зобов'язань вiднесено векселі видані  у сумi 82,8 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31.12.15р. складає - 1411,8 тис.грн.
Розрахунки  з бюджетом складають - 0,5 тис.грн.
До iнших поточних зобов'язань у сумi 1226,7 тис.грн. вiднесено аванси одержані -           971,6 тис.грн.; з підзвітними особами- 6,6 тис.грн.; короткострокові векселі-212,2тис.грн. ПДВ, строк сплати якого не настав -36,3 тис.грн.;
Уся заборгованiсть у сумi 2638,9 тис.грн. є поточною, у її складi вiдсутнi зобов'язання, що не будуть погашенi з будь-яких причин.

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

 


2. Звіт про фінансові результати

 

За 2015 р.

 

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

30,6

115,2

Інші операційні доходи

2120

68,0

75,8

Інші доходи

2240

 

 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

98,6

191,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(29,2)

(163,3)

Інші операційні витрати

2180

(68,0)

(249,0)

Інші витрати

2270

 

 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(97,2)

(412,3)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

1,4

-221,3

Податок на прибуток

2300

(0,3)

 

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)

2350

1,1

(221,3)

 

Примітки:

У доходи (виручку вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв та iнших активiв) включенi суми, якi пiдтверджено рядом умов:
- покупцю переданi ризики та вигоди, пов'язанi iз правом власностi на передану продукцiю (товар або iнший актив); сума доходу реально визначена. Чистий доход за 2015рiк складає -30,6тис.грн.
У результатi реалiзацiї збiльшуються економiчнi вигоди i витрати по кожнiй операцiї реально визначенi.
- ряд.2120 "Iншi операцiйнi доходи" у сумi 68,0 тис.грн.( доходи від списання кредиторської заборгованості).
- ряд. 2050 -"Собівартість  реалізованої продукції" -29,2 тис.грн.
- ряд.2180 "Iншi операцiйнi витрати" у сумi 68,0 тис.грн. складається з:
- адміністративні витрати - 45,6 тис.грн.;
- витрати на збут - 0,2 тис.грн.;
- штрафи  - 4,8 тис.грн.;
- витрати не пов'язані з виробничою діяльністю -17,4 тис.грн.
  Прибуток   за 2015р.  - 1,1 тис.грн.

 

 

 

Керівник

 

 

Гелла Олег Юрiйович

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Гелла Лариса Олександрiвна

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI